Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

více aktualit >>>

 Základní informace

      

        NOVINKA 

        Výsledky zápisu do 1.ročníku ZŠ speciální pro šk.rok 2017/18

        Výsledky přijímacího řízení na SŠ pro šk.rok 2017/18

        Organizace školního roku 2016/17

        Profil školy na Facebooku

 

       Základní škola  a Střední škola Březejc, Sviny 13  byla

zřízena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

jako příspěvková organizace k 1. 1. 1996. Poskytuje základní vzdělání a střední vzdělání žákům s mentálním postižením, tělesným postižením, závažnými vadami řeči, souběžným postižením více vadami a autismem.

      

        Škola sídlí v budovách Centra Kociánka, pracoviště Březejc (dále středisko). Areál střediska je bezbariérový a nachází se ve velmi pěkném prostředí nedaleko města Velké Meziříčí.

 

       Výuka žáků probíhá v základní škole speciální, praktické škole jednoleté a dvouleté a v dvouletém učebním oboru Textilní a oděvní výroba - ŠVP Tkalcovské práce. Do praktických škol a do učebního oboru mohou žáci nastoupit i s časovým odstupem od ukončení povinné školní docházky.

 

        Základním cílem školy je předat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami kvalitní základy všeobecného vzdělání a připravit je zodpovědně pro budoucí samostatný život. Základním prostředkem k dosažení tohoto cíle je plnění školních vzdělávacích programů.  S většinou žáků pracují učitelé podle individuálních vzdělávacích plánů. Jsou vypracovány na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení na žádost zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka a učiteli průběžně vyhodnocovány.

 

       Škola zajišťuje rovněž  mimořádně dobré podmínky pro výuku. Třídy jsou prostorné, vhodně vybavené a esteticky upravené. Z odborných pracoven škola využívá cvičnou kuchyni, dílnu, počítačovou učebnu.

 

       Od 2. 11. 2006 jsme zapojeni v síti „Škol podporujících zdraví". Tato skutečnost nám pomáhá rozvíjet ve škole pohodové prostředí, zdravý životní styl a dává žákům větší příležitost pro sebehodnocení a vzájemnou spolupráci. Zároveň se snažíme o otevřené partnerství s rodiči i širší veřejností.

 

       V případě Vašeho zájmu Vám kdykoliv umožníme prohlídku našeho zařízení.

 

 

Školská rada

 

        Školská rada je zřizována dle §167 zákona 561/2004 Sb. Jejím úkolem je podílet se na správě školy. Funkční období rady je 3 roky. Poslední volby do ŠR proběhly dne 19. prosince 2014. Byli zvoleni zástupci pro období 2015 - 2017.

 

Zástupci rodičů:

Jitka Blahová - zvolena rodiči a zletilými žáky

Alena Skryjová - zvolena rodiči a zletilými žáky

 

Zástupci pedagogických pracovníků:

Mgr. Marie Vondráčková - zvolena pedagogickými pracovníky

Mgr. Vladimíra Zapletalová - zvolena pedagogickými pracovníky, zapisovatelka

 

Zástupci jmenovaní zřizovatelem školy (MŠMT):

Mgr. Martina Hladíková - zástupce ředitele Výchovného ústavu, Základní školy a Střední školy a Střediska výchovné péče, K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí

Ing. Jaroslava Klapalová - sociální pracovník na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, MÚ Velké Meziříčí

 

 

Úkoly školské rady:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému

    uskutečňování

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c) schvaluje školní řád

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozborům

    hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

g) projednává inspekční zprávy ČŠI

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní

    správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

 

Co nabízíme

 

 • individuální speciálně pedagogický přístup
 • přijímání žáků během školního roku
 • individuální vzdělávací plán
 • využití počítačů, multimediální techniky a internetu při výuce
 • speciální pomůcky pro snazší ovládání PC (trackball, velkoplošná klávesnice)
 • práce s výukovými programy na CD ROM
 • možnost širšího slovního hodnocení
 • návštěvy koncertů, výstav, divadel, filmových představení
 • exkurze, výlety
 • zapojení do programu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
 • zájmové kroužky

                      -   pejskohraní

                      -   výtvarně-keramický kroužek

                      -   kroužek zdravého vaření

                      -   kroužek pohybových aktivit

 • psychorelaxační a terapeutickou místnost s uplatněním metody snoezelen (vodní lůžko,

             světelné efekty, aromaterapie, hudba, ... )

 • poradenské služby Speciálně pedagogického centra ve Velkém Meziříčí
O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516