Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

Vyhlášení voleb do školské rady ZŠ a SŠ Březejc

30.11.2017

Vyhlášení voleb do školské rady ZŠ a SŠ Březejc, Sviny 13

 

Ředitelka Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13 v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady, kterými budou voleni členové školské rady za zákonné zástupce žáků event. zletilé žáky a za pedagogické pracovníky. Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady právnických osob vykonávajících činnost školy v působnosti MŠMT ze dne 8. 11. 2005.

 

Průběh voleb bude zajišťovat tříčlenný přípravný výbor v čele s předsedou, který ustanoví ředitelka školy a jeho složení bude zveřejněno na hlavní nástěnce školy.

 

Podání návrhů na kandidáty za zákonné zástupce (zletilé žáky) a pedagogické pracovníky je možné do  15. 12. 2017 v ředitelně školy.

 

Složení školské rady:

Školská rada má 6 členů. 2 členy školské rady volí zákonní zástupci žáků a zletilí žáci, 2 členy pedagogičtí pracovníci a 2 členy jmenuje zřizovatel (MŠMT).

 

Datum konání voleb:                       Doba konání voleb:

22. prosince 2017                               zákonní zástupci a zletilí žáci            10:00 - 15:00 h

                                                        pedagogičtí pracovníci                       8:00 - 10:00 h

 

Místo konání voleb: 

Ve třídě ZŠSp na 2. pavilonu           

 

Školská rada je zřizována dle §167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění. Jejím úkolem je podílet se na správě školy. Funkční období rady je 3 roky.

Školská rada:

  • a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování
  • b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • c) schvaluje školní řád
  • d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozborům hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • g) projednává inspekční zprávy ČŠI
  • h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Toto vyhlášení bylo uveřejněno dne 30.11.2017 na http://www.skoly-brezejc.cz/ a na nástěnce školy ve vstupní hale Centra Kociánka, pracoviště Březejc.

 

V Březejci dne 30. 11. 2017                                                       PaedDr. Blanka Klapalová

      ředitelka školy

O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516