Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

Mgr. Martina Nováčková

4.9.2017

Mgr. et Mgr. Martina Nováčková

speciální pedagog - logoped, surdoped

 

Absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, obor Speciální pedagogika (logopedie, surdopedie, učitelství pro ZŠ a SŠ), německý jazyk a literatura, tělesná výchova a sport

 

Další odborná příprava:

Kurz Kooperativní výchovy

Kurz Neurogenní poruchy řeči (Univerzita Regensburg)

Kurz Vývojové poruchy řeči (Univerzita Regensburg)

Praktické využití dotykových tabletů pro alternativní komunikaci a logopedii

Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí se SVP

Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých

Diferenciální diagnostika neurovývojových poruch s důrazem na diagnostiku PAS

Základy komunikace s vizuální podporou u dětí s PAS

Terapie orální pozice I, II

Praktická diagnostika jazykového vývoje

Proškolení odborníků SPC pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky

Diagnostika fonologických schopností pro děti předškolního a raného školního věku

Diagnostika poruch autistického spektra

Screening poruch autistického spektra pomocí nástrojů CAST a CARS

Školská legislativa pro školský poradenský systém

Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ

Podpora inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - příprava a realizace vzdělávání podle IVP

Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí s těžkou sluchovou vadou

Organizace a přednášky v rámci metodických setkání logopedických asistentek MŠ a ZŠ

 

Nabídka služeb speciálně pedagogické - logopedické péče: 

 • orientační logopedické vyšetření a depistáž poruch komunikace
 • individuální speciálně pedagogická diagnostika u žáků s narušenou komunikační schopností a u žáků se sluchovým postižením pro účely stanovení podpůrných opatření a v případě potřeby i zpracování návrhů na vzdělávání žáka ve třídě zřízené pro žáky  řeči/pro žáky se sluchovým postižením a potřebou využívání náhradních komunikačních systémů
 • individuální logopedická diagnostika
 • stanovování podpůrných opatření pro účely vzdělávání žáků
 • stanovování logopedických intervenčních postupů a programů pro účely rozvoje komunikačních dovedností
 • provádění logopedických intervenčních postupů, zejména stimulačních, edukačních a reedukačních
 • budování a rozvoj audioorální komunikace u sluchově postižených, její složky receptivní, zejména poslechu a odezírání, a složky produktivní
 • podpora senzomotorického, kognitivního a sociálního rozvoje k vytváření primárních školních dovedností a k prevenci vzniku specifických poruch učení
 • provádění kontrolních speciálně pedagogických a logopedických vyšetření
 • metodické vedení pedagogických pracovníků škol při zajišťování podmínek ve vzdělávání s narušenou komunikační schopností
 • metodické vedení pedagogických pracovníků při zajišťování školních programů primární logopedické prevence
 • zajišťování a stanovování potřeby uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, závěrečných zkoušek a přijímacích zkoušek u žáků s narušenou komunikační schopností
 • poskytování logopedické péče žákům s narušenou komunikační schopností vzdělávaným v inkluzivních podmínkách, kterým centrum stanovilo podpůrná opatření, včetně žáků, kteří nevyžadují úpravy vzdělávacího programu
 • metodická podpora zákonným zástupcům žáků s vadou řeči
 • zpracování a vedení záznamů o individuální logopedické péči
 • tvorba didaktických a metodických materiálů pro rozvoj komunikace, tvorba pracovních listů
 • spolupráce s dalšími poradenskými zařízeními a jinými odborníky
 • zprostředkování kontaktů na další odborná pracoviště (PPP, SVP, odborní lékaři apod.)
 • doporučení/zapůjčování metodických materiálů, odborné literatury, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • vedení stážistů
 • zpracování zpráv a odborných doporučení
 • vedení dokumentace centra
 • lektorování seminářů, publikování odborných článků, recenzí
O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516