Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

Mgr. Kateřina Urbánková

5.9.2017

Mgr. Kateřina Urbánková

psycholog

 

 

Absolventka pětiletého jednooborového studia psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Další odborná příprava:

 • 2015-2016 Kompletní krizová intervence, Číslo akreditace MPSV ČR udělené vzdělávacímu programu: č. 2014/0803-PC/SP/VP/PP/
 • 2015 - 2016 Chatové poradenství jako nástroj krizové pomoci, Číslo akreditace MPSV ČR udělené vzdělávacímu programu: č.2013/0792-PC/SP/VP/
 • 2015-2016 Základy krizové intervence ve škole
 • 2015-2016 Internetové poradenství jako nástroj při krizové intervenci, Číslo akreditace MPSV ČR udělené vzdělávacímu programu: č.2015/1102-PC/SP/VP/

Další vzdělávání:

 • Česká konference dětské psychologie (2018)
 • Workshop ADHD od dětství do dospělosti v psychologické praxi (2018)
 • Diagnostika pervazivních vývojových poruch - autismus (2017)
 • Aspekty psychologické diagnostiky a podpora dětí, žáků a studentů s PAS - MŠMT Č.j.: MSMT-17062/2014-1-446
 • Jak rozeznat autismus - MODUL 1 - Předškoláci a osoby s poruchami intelektu
 • Jak rozeznat autismus - MODUL 2: Osoby od 6 let věku, dobré řečové schopnosti, bez poruchy intelektu - MŠMT Č.j.: MSMT-22582/2017-1-930
 • Jak rozeznat autismus - MODUL 3
 • Jak rozeznat autismus - MODUL 4
 • Výcvik v práci s WISC-III. - Wechslerova inteligenční škála pro děti - MŠMT Č.j.: MSMT-786/2016-1-110
 • IDS - The intelligence and development scales - MŠMT Č.j.: MSMT-15131/2016-1-523 (2016)
 • Baterie testů fonologických schopností pro děti předškolního a raného školního věku (2018)
 • Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou (2017)
 • Školní poradenské pracoviště v praxi - červen 2016 - rozsah 8 hodin - vzdělávací program MŠMT ČR v rámci systémového vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT - 18388/2014-2-483
 • Práce s dětskou kresbou - únor 2016 - rozsah 16 hodin
 • Rosenzweig PFT - CW - červen 2015 - rozsah 8 hodin
 • Hand test v klinické a poradenské praxi - listopad 2014 - rozsah 14 hodin
 • Quo vadis, adiktologie? Reflexe výsledků projektu NETAD a jejich dalšího využití (ČAA/KK/003/2014)
 • Publishing Addiction Science and Ethical issues in PAS I (B02455)
 • Komunikace v adiktologii (MPSV - 036/2013)
 • ICTCT's seventh International Course for Early Career Road Safety Researchers
 • PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (Č.J.:AKPČR-OL/OK/008/2014)
 • AT konference 2014 (AKP ČR-VČ/OK/034/2014)
 • Hand test v klinické a poradenské praxi (2014/0056)
 • Restart: Teorie a praxe léčby závislostí (CZ.1.04/5.1.01./77.00377)
 • IV. dopravně-psychologický seminář Psychická způsobilost k řízení
 • XIV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami
 • II. Tyflopedická konference
 • I. konference mladých vědeckých pracovníků
 • 32. psychologické dny: Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie
 • XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami
 • II. konference mladých vědeckých pracovníků
 • Odloučení, ztráta a riziko transgeneračního přenosu nezpracovaného psychického traumatu v kontextu vztahové vazby
 • XIX. celostátní konference AT 2013
 • Osobnost řidiče v kontextu zvyšování bezpečnosti dopravy
 • Posuzování psychické způsobilosti k řízení u řidičů před vrácením řidičského oprávnění a u řidičů s adiktologickou anamnézou

 

Nabídka služeb psychologické péče:

 • depistáž osob se speciálními vzdělávacími potřebami
 • psychologická diagnostika dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
 • posouzení školní zralosti u předškolních dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, návrh na odklad školní docházky
 • poradenství při zařazování dětí do vhodných škol nebo zařízení
 • pomoc při nastavení podpůrných opatření dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami do MŠ, ZŠ, SŠ
 • kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • konzultace s pedagogy, rodiči, ostatními odbornými pracovníky
 • metodická podpora školám
 • spolupráce s pedagogy při vypracování individuálních vzdělávacích plánů
 • poradenství v oblasti řešení výchovných problémů
 • psychologické vedení (nácvik sociálních dovedností, relaxační techniky)
 • individuální vedení předškolních dětí se zaměřením na všestranný rozvoj předškolních dovedností
 • krizová intervence
 • spolupráce s dalšími poradenskými zařízeními a jinými odborníky
 • zprostředkování kontaktů na další odborná pracoviště (PPP, SVP, odborní lékaři apod.)
 • zpracování odborných zpráv z vyšetření a doporučení
 • zpracování vyjádření pro odborné lékaře
 • vedení dokumentace související s činností centra
 • doporučování odborné literatury, pomůcek
 • vedení stážistů
 • lektorování seminářů, publikování odborných článků, recenzí

 

O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516