Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

Mgr. Klára Dufková

4.9.2017

Mgr. Klára Dufková 

speciální pedagog - psychoped

 

Absolventka tříletého bakalářského studia na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha, obor Speciální pedagogika - vychovatelství (pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, psychopedie).

Absolventka dvouletého magisterského studia na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha, obor Speciální pedagogika - učitelství (psychopedie, tyflopedie, speciální pedagogika, český jazyk a literatura s didaktikou) .

Absolventka třísemestrálního studia na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci - obor Celostní muzikoterapie.

 

Další odborná příprava, kurzy:

Letní škola artefiletiky (Národní institut pro další vzdělávání).

Vzdělávání dětí s autismem I. (kurz asociace APLA).

ICT nás baví: QR kód, Propojení tabletu a dataprojektoru, Adobe photoshop, Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Člověk a zdraví a Člověk a svět práce, Využití moderních technologií ve výuce na 1. stupni ZŠ

Jak pomoci autistickým dětem ve škole (seminář Fakta s.r.o.)

Sfumato (Splývavé čtení) aneb Čtení pro všechny děti (ABC Music)

Základy muzikoterapie v práci s klienty s mentálním postižením a poruchami autistického spektra

Komunikační systém VOKS (Výměnný komunikační systém)

Kurz pro začínající pracovníky v SPC

Podpůrná opatření u žáků s PAS nebo vybraným psychickým onemocněním, NÚV Praha

                                          

Nabídka služeb speciálně pedagogické - logopedické  péče:

 • depistáž osob se speciálními vzdělávacími potřebami
 • speciálně pedagogická diagnostika
 • individuální speciálně pedagogická péče, přímá práce s dítětem, žákem (individuální, skupinová)
 • metodická činnost, individuální konzultace s rodiči, pedagogy, ostatními odbornými pracovníky
 • metodická pomoc školám
 • individuální práce s dětmi, žáky zaměřená na rozvoj hrubé, jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového vnímání, vnímání prostoru, vnímání času, řeči, sluchového vnímání a rozvoj základních matematických představ
 • vedení edukativně-stimulačních skupin pro předškoláky
 • nácvik dovedností v oblasti sebeobsluhy a sociálního začlenění
 • poradenství při zařazování dětí do vhodných škol nebo zařízení
 • stanovování podpůrných opatření pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupráce a pomoc při vytváření individuálních vzdělávacích plánů
 • stimulace v psychorelaxační místnosti snoezelen s využíváním prvků bazální stimulace
 • zprostředkování kontaktů na další odborná pracoviště (PPP, SVP, odborní lékaři apod.) a nadace
 • doporučení/zapůjčování metodických materiálů, odborné literatury, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • nabídka náslechů a získání odborné praxe v SPC pro studenty vysokých škol
 • zpracování zpráv a odborných doporučení
 • vedení dokumentace centra
O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516