Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

Mgr. Jitka Hübnerová

4.9.2017

Mgr. Jitka Hübnerová

speciální pedagog - logoped

 

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Speciální pedagogika (logopedie).

 

Další odborná příprava, kurzy:

Specializační studium logopedie

Specializační studium školní poradenské služby výchovný poradce 

Kurz Synergetické reflexní terapie

Kurz Orofaciální regulační terapie

Seminář Poruchy plynulosti řeči u dětí a žáků - nové přístupy

Seminář Jak pomoci autistickým dětem

Seminář Práce s neklidnými a nesoustředěnými dětmi

Kurz pro začínající pracovníky SPC

Individuální vzdělávací plán v mateřské škole

Baterie testů fonologických schopností pro děti předškolního a raného školního věku

Proškolení odborníků pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zaměřený na žáky s narušenou komunikační schopností)

 

Nabídka služeb speciálně pedagogické - logopedické  péče: 

 • orientační logopedické vyšetření a depistáž poruch komunikace
 • individuální speciálně pedagogická a logopedická diagnostika u žáků s narušenou komunikační schopností pro účely stanovení podpůrných opatření a v případě potřeby i zpracování návrhů na vzdělávání žáka ve třídě zřízené pro žáky s vadami řeči individuální logopedická diagnostika
 • stanovování podpůrných opatření pro účely vzdělávání žáků
 • stanovování logopedických intervenčních postupů a programů pro účely rozvoje komunikačních dovedností
 • provádění logopedických intervenčních postupů, zejména stimulačních, edukačních a reedukačních
 • podpora senzomotorického, kognitivního a sociálního rozvoje k vytváření primárních školních dovedností a k prevenci vzniku specifických poruch učení
 • provádění kontrolních speciálně pedagogických a logopedických vyšetření
 • metodické vedení pedagogických pracovníků škol při zajišťování podmínek ve vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností
 • metodické vedení pedagogických pracovníků při zajišťování školních programů primární logopedické prevence
 • poskytování logopedické péče žákům s narušenou komunikační schopností vzdělávaným v inkluzivních podmínkách, kterým centrum stanovilo podpůrná opatření, včetně žáků, kteří nevyžadují úpravy vzdělávacího programu
 • metodická podpora zákonným zástupcům žáků s vadou řeči
 • zpracování a vedení záznamů o individuální logopedické péči
 • tvorba didaktických a metodických materiálů pro rozvoj komunikace, tvorba pracovních listů
 • spolupráce s dalšími poradenskými zařízeními a jinými odborníky
 • zprostředkování kontaktů na další odborná pracoviště (PPP, SVP, odborní lékaři apod.)
 • doporučení/zapůjčování metodických materiálů, odborné literatury, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • zpracování zpráv a odborných doporučení
 • vedení dokumentace centra
O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516