Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

Mgr. Vladana Jančíková

4.9.2017

Mgr. Vladana Jančíková

speciální pedagog - logoped

 

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha, obor Speciální pedagogika

(logopedie, psychopedie, etopedie)

 

Další odborná příprava:

Vzdělávací program vývojová dysfázie

Možnosti využití metod augmentativní a alternativní komunikace

Logopedická intervence u klientů s více vadami s využitím konceptu orofaciální regulační terapie

Zavádění RVP pro ZŠ do praxe, Jak tvořit  ŠVP na základní škole, Fórum koordinátorů ŠVP I Workshopy pro koordinátory tvorby ŠVP ZV

Respektovat a být respektován  (komunikace s dětmi) - Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání

Pedagogicko- psychologické a karierové poradenství v zemích EU

Kurz pro začínající speciální pedagogy a psychology ve speciálně pedagogickém centru

Kurz Podpora inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - příprava a realizace vzdělávání podle IVP

Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob

Praktická diagnostika jazykového vývoje

Proškolení odborníků SPC pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (pro klienty s narušenou komunikační schopností)

Diagnostika fonologických schopností

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky - workshop 

Podpora inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - příprava a realizace vzdělávání podle IVP

Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ

Školská legislativa pro školský poradenský systém

Rozvoj čtení s porozuměním u žáků s dyslexií a atypickým vývojem čtenářských dovedností

Aktuální pohled na koktavost - diagnostika, terapie, metody JIAS a INPP a možnosti jejich využití

 

 

Nabídka služeb speciálně pedagogické - logopedické péče:

 

 • orientační logopedické vyšetření a depistáž poruch komunikace
 • individuální speciálně pedagogická diagnostika u žáků s narušenou komunikační schopností pro účely stanovení podpůrných opatření a v případě potřeby i zpracování návrhů na vzdělávání žáka ve třídě zřízené pro žáky s vadami řeči a potřebou využívání náhradních komunikačních systémů
 • individuální logopedická diagnostika
 • stanovování podpůrných opatření pro účely vzdělávání žáků
 • stanovování logopedických intervenčních postupů a programů pro účely rozvoje komunikačních dovedností
 • provádění logopedických intervenčních postupů, zejména stimulačních, edukačních a reedukačních
 • podpora senzomotorického, kognitivního a sociálního rozvoje k vytváření primárních školních dovedností a k prevenci vzniku specifických poruch učení
 • provádění kontrolních speciálně pedagogických a logopedických vyšetření
 • metodické vedení pedagogických pracovníků škol při zajišťování podmínek ve vzdělávání s narušenou komunikační schopností
 • metodické vedení pedagogických pracovníků při zajišťování školních programů primární logopedické prevence
 • zajišťování a stanovování potřeby uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, závěrečných zkoušek a přijímacích zkoušek u žáků s narušenou komunikační schopností
 • poskytování logopedické péče žákům s narušenou komunikační schopností vzdělávaným v inkluzivních podmínkách, kterým centrum stanovilo podpůrná opatření, včetně žáků, kteří nevyžadují úpravy vzdělávacího programu
 • metodická podpora zákonným zástupcům žáků s vadou řeči
 • zpracování a vedení záznamů o individuální logopedické péči
 • tvorba didaktických a metodických materiálů pro rozvoj komunikace, tvorba pracovních listů
 • spolupráce s dalšími poradenskými zařízeními a jinými odborníky
 • zprostředkování kontaktů na další odborná pracoviště (PPP, SVP, odborní lékaři apod.)
 • doporučení/zapůjčování metodických materiálů, odborné literatury, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • vedení stážistů
 • zpracování zpráv a odborných doporučení
 • vedení dokumentace centra
 • lektorování seminářů, publikování odborných článků, recenzí
O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516