Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

Mgr. Radka Matušíková

4.9.2017

Mgr. Radka Matušíková  

speciální pedagog - logoped, surdoped

 

Absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno, obor Speciální pedagogika (logopedie, surdopedie), německý jazyk a literatura.

 

Další odborná příprava:

Kurz Kooperativní výchovy

Kurz pro začínající speciální pedagogy a psychology ve speciálně pedagogickém centru

Logopedická intervence u klientů s TMP

Rozvíjení jazykových schopností - trénink jazykového uvědomování podle Elkonina

Znak do řeči

Kurz "Baterie testů fonologických schopností pro děti předškolního a raného školního věku" - Kurz "Řeč a problematika komunikace u osob s PAS"  

 

Kurz Dysartrie u dětí s DMO v kombinaci s dalším přidruženým postižením

VOKS - výměnný obrázkový komunikační systém

Nové možnosti intervence při poruchách v orofaciální oblasti

Proškolení odborníků SPC pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků s SVP (zaměření na žáky s NKS)

Proškolení odborníků SPC pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků s SVP (zaměření na žáky se zdravotním postižením)

Screening poruch autistického spektra pomocí nástrojů CAST a CARS

 

Nabídka služeb speciálně pedagogické - logopedické péče:

 

 • orientační logopedické vyšetření a depistáž poruch komunikace
 • individuální speciálně pedagogická diagnostika u žáků s narušenou komunikační schopností pro účely stanovení podpůrných opatření a v případě potřeby i zpracování návrhů na vzdělávání žáka ve třídě zřízené pro žáky s vadami řeči a potřebou využívání náhradních komunikačních systémů
 • individuální logopedická diagnostika
 • stanovování podpůrných opatření pro účely vzdělávání žáků
 • stanovování logopedických intervenčních postupů a programů pro účely rozvoje komunikačních dovedností
 • provádění logopedických intervenčních postupů, zejména stimulačních, edukačních a reedukačních
 • podpora senzomotorického, kognitivního a sociálního rozvoje k vytváření primárních školních dovedností a k prevenci vzniku specifických poruch učení
 • provádění kontrolních speciálně pedagogických a logopedických vyšetření
 • metodické vedení pedagogických pracovníků škol při zajišťování podmínek ve vzdělávání s narušenou komunikační schopností
 • metodické vedení pedagogických pracovníků při zajišťování školních programů primární logopedické prevence
 • poskytování logopedické péče žákům s narušenou komunikační schopností vzdělávaným v inkluzivních podmínkách, kterým centrum stanovilo podpůrná opatření, včetně žáků, kteří nevyžadují úpravy vzdělávacího programu
 • metodická podpora zákonným zástupcům žáků s vadou řeči
 • zpracování a vedení záznamů o individuální logopedické péči
 • tvorba didaktických a metodických materiálů pro rozvoj komunikace, tvorba pracovních listů
 • spolupráce s dalšími poradenskými zařízeními a jinými odborníky
 • zprostředkování kontaktů na další odborná pracoviště (PPP, SVP, odborní lékaři apod.)
 • doporučení/zapůjčování metodických materiálů, odborné literatury, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • vedení stážistů
 • zpracování zpráv a odborných doporučení
 • vedení dokumentace centra
 • lektorování seminářů
O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516