Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2020/2021

20.1.2020

 

Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny 13

 

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2020/2021:

 

Obory vzdělání, pro které je vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

se stanovením nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů:

 

  • kód oboru: 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

            nejvyšší počet přijímaných žáků - 3

 

  • kód oboru: 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

            nejvyšší počet přijímaných žáků - 3

 

  • kód oboru: 31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba

            Školní vzdělávací program - Tkalcovské práce

            nejvyšší počet přijímaných žáků - 3

 

Přijímací zkoušky se nekonají. Řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání - studiu ve střední škole odevzdají uchazeči o přijetí do 1. března 2020 ředitelce Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13 společně s doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).

 

Kritéria přijetí pro výše uvedené obory vzdělání:

1. řádně vyplněná přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole včetně potvrzení o 

    zdravotní způsobilosti pro zvolený obor odevzdaná ředitelce školy do 1. března 2019

2. doporučení ke vzdělávání ve vybraném oboru vystavené školským poradenským zařízením

    (PPP, SPC)

3. ověřenou kopii závěrečného vysvědčení osvědčující splnění povinné školní docházky 

    předloží uchazeč první den nástupu do střední školy

 

Oznámení výsledků přijímacího řízení:

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn od 22. dubna 2020 nejméně po dobu 15 dnů v prostorách školy na informační tabuli školy a na internetových stránkách školy www.skoly-brezejc.cz. Uchazeči budou zveřejněni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno ředitelkou školy a bude jim sděleno písemně dopisem společně s informací o nekonání přijímací zkoušky. Písemné rozhodnutí odesílá ředitelka školy pouze nepřijatým uchazečům v termínu od 27. dubna do 30. dubna 2020 Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka odevzdat škole, do které byl přijat, zápisový lístek. Ten obdrží na základní škole, kde plní povinnou školní docházku. Není-li již žákem ZŠ, obdrží zápisový lístek na krajském úřadě - odboru školství v kraji, kde má uchazeč místo trvalého pobytu, a to na základě písemné žádosti.

 

Školu je možné navštívit kdykoli po předchozí domluvě.

Bližší informace o oborech: www.skoly-brezejc.cz

Bližší informace k přijímacímu řízení: tel.: 773 378 610, e-mail: skola.brezejc@seznam.cz

 

 

Ve Velkém Meziříčí dne 17. 1. 2020                              Mgr. Vladana Jančíková, ředitelka školy

O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516