Aktuální informace k prezenční výuce od 12.4.

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se vracíme do školy a k prezenční výuce pondělí 12. 4. 2021. Prezenční výuka se od tohoto data týká žáků Základní školy speciální, Praktické školy jednoleté a Praktické školy dvouleté.

Žáci v učebním oboru Textilní a oděvní výroba - obor Tkalcovské práce pokračují ve výuce distanční.


Výuka bude probíhat za zpřísněných pravidel dle Mimořádných opatření MZČR

- žákovi, kterému není jiným mimořádným opatřením nebo krizovým opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání a který je žákem základní školy speciální, oboru vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo který se účastní závěrečných zkoušek, se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) podstoupil ve frekvenci stanovené dále vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola ( „preventivní antigenní test"), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.


Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách

Mimořádné opatření MZČR - pravidla testování ve školách


Testování žáků se nemusí účastnit osoba, která doloží, že:

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů,

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.


Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 12. dubna 2021. Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny (vždy v pondělí a čtvrtek). Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, je škola povinna informovat zákonného zástupce a vystavit žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu. Žák v doprovodu zákonného zástupce bezodkladně opustí školu. Zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák nebo student je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

  • Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků a žáky a studenty, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
  • Po dobu vyučování mají žáci povinnost používat ochranné prostředky na zakrytí dýchacích cest - žáci ZŠ chirurgickou roušku, žáci SŠ respirátor. Výjimku mají osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.
  • Výuka bude probíhat za dodržování přísných hygienických pravidel - časté mytí rukou a dezinfekce, časté větrání, dezinfekce prostor, při příznivém počasí bude využívána výuka ve venkovních prostorách.
  • Prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků.
  • Součástí vzdělávání není zpěv.
  • Zakazují se sportovní činnosti jako součást vzdělávání.


Bližší informace k organizaci testování předají rodičům třídní učitelé.                                                                                  Mgr. Vladana Jančíková

 ředitelka školy, mob.773378610