Informace k přijímacímu řízení do SŠ - změna termínu zveřejnění výsledků

     Na základě dodatku MŠMT k přijímacímu řízení ze dne 15. 3. 2021 bude seznam přijatých uchazečů zveřejněn od 19. května 2021 nejméně po dobu 15 dnů v prostorách školy na informační tabuli školy a na internetových stránkách školy http://www.skoly-brezejc.cz/.

     

     Uchazeči budou zveřejněni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno ředitelkou školy a bude jim sděleno písemně dopisem společně s informací o nekonání přijímací zkoušky. Písemné rozhodnutí odesílá ředitelka školy pouze nepřijatým uchazečům v termínu od 19. května do 21. května 2021. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

      Do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka odevzdat škole, do které byl přijat, zápisový lístek. Ten obdrží na základní škole, kde plní povinnou školní docházku. Není-li již žákem ZŠ, obdrží zápisový lístek na krajském úřadě - odboru školství v kraji, kde má uchazeč místo trvalého pobytu, a to na základě písemné žádosti.


Mgr. Vladana Jančíková

ředitelka školy