Výsledky 2. kola přijímacího řízení na SŠ pro šk. rok 2022/2023

obor vzdělání:    Praktická škola jednoletá

kód oboru: 78-62-C/01

Registrační číslo Rozhodnutí 
03PSJ/2022
přijat 


Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle §60g, odst. 7 školského zákona ( zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění)

     Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

     Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty (10 prac. dnů) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. 

     Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.


V Březejci dne 23. 5. 2022                                  Mgr. Vladana Jančíková, ředitelka školy