Výsledky přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2023/24

obor vzdělání: Praktická škola jednoletá

kód oboru: 78-62-C/01

Registrační čísloRozhodnutí
01PSJ/2023přijat 
02PSJ/2023přijat


obor vzdělání: Praktická škola dvouletá

kód oboru: 78-62-C/02

Registrační čísloRozhodnutí
01PSD/2023přijat 
02PSD/2023přijat


obor vzdělání: Provozní služby

kód oboru: 69-54-E/01

Registrační čísloRegistrační číslo
01PS/2023přijat
02PS/2023přijat
03PS/2023přijat
04PS/2023přijat
05PS/2023přijat
06PS/2023přijat


obor vzdělání: Textilní a oděvní výroba, ŠVP: Tkalcovské práce

kód oboru: 31-57-E/01

Registrační čísloRozhodnutí
01TP/2023přijat


Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle §60g, odst. 7 školského zákona ( zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění) 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.


V Březejci dne 24. 4. 2023                                                                 Mgr. Vladana Jančíková, ředitelka školy