Mgr. Radka Matušíková

speciální pedagog - logoped, surdoped

Absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno, obor Speciální pedagogika (logopedie, surdopedie), německý jazyk a literatura.

Další odborná příprava:
Kurz Kooperativní výchovy
Kurz pro začínající speciální pedagogy a psychology ve speciálně pedagogickém centru
Logopedická intervence u klientů s TMP
Rozvíjení jazykových schopností - trénink jazykového uvědomování podle Elkonina
Znak do řeči
Kurz "Baterie testů fonologických schopností pro děti předškolního a raného školního věku" - Kurz "Řeč a problematika komunikace u osob s PAS"
Kurz Dysartrie u dětí s DMO v kombinaci s dalším přidruženým postižením
VOKS - výměnný obrázkový komunikační systém
Nové možnosti intervence při poruchách v orofaciální oblasti
Proškolení odborníků SPC pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků s SVP (zaměření na žáky s NKS)
Proškolení odborníků SPC pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků s SVP (zaměření na žáky se zdravotním postižením)
Screening poruch autistického spektra pomocí nástrojů CAST a CARS

Podpůrné opatření 2. - 5. stupně - asistent pedagoga (tlumočník) a práce s pomůckami ve výuce pro žáky se sluchovým handicapem

Komplexní sluchová stimulace u dětí

Test motoriky pro děti MABC-2

Aplikovaná behaviorální analýza a její využití při rozvoji řeči

Oční projevy při poruše čtení či dyslexii, zkřížená lateralita

Jak správně přistupovat k dítěti s koktavostí

Jak nejlépe přistupovat k dítěti s vývojovou dysfázií

Diagnostika školní připravenosti, varianta školská poradenská pracoviště

Dětský autismus a těžká vývojová dysfázie
Nabídka služeb speciálně pedagogické - logopedické péče:

 • orientační logopedické vyšetření a depistáž poruch komunikace
 • individuální speciálně pedagogická diagnostika u žáků s narušenou komunikační schopností pro účely stanovení podpůrných opatření a v případě potřeby i zpracování návrhů na vzdělávání žáka ve třídě zřízené pro žáky s vadami řeči a potřebou využívání náhradních komunikačních systémů
 • individuální logopedická diagnostika
 • stanovování podpůrných opatření pro účely vzdělávání žáků
 • stanovování logopedických intervenčních postupů a programů pro účely rozvoje komunikačních dovedností
 • provádění logopedických intervenčních postupů, zejména stimulačních, edukačních a reedukačních
 • podpora senzomotorického, kognitivního a sociálního rozvoje k vytváření primárních školních dovedností a k prevenci vzniku specifických poruch učení
 • provádění kontrolních speciálně pedagogických a logopedických vyšetření
 • metodické vedení pedagogických pracovníků škol při zajišťování podmínek ve vzdělávání s narušenou komunikační schopností
 • metodické vedení pedagogických pracovníků při zajišťování školních programů primární logopedické prevence
 • poskytování logopedické péče žákům s narušenou komunikační schopností vzdělávaným v inkluzivních podmínkách, kterým centrum stanovilo podpůrná opatření, včetně žáků, kteří nevyžadují úpravy vzdělávacího programu
 • metodická podpora zákonným zástupcům žáků s vadou řeči
 • zpracování a vedení záznamů o individuální logopedické péči
 • tvorba didaktických a metodických materiálů pro rozvoj komunikace, tvorba pracovních listů
 • spolupráce s dalšími poradenskými zařízeními a jinými odborníky
 • zprostředkování kontaktů na další odborná pracoviště (PPP, SVP, odborní lékaři apod.)
 • doporučení/zapůjčování metodických materiálů, odborné literatury, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • vedení stážistů
 • zpracování zpráv a odborných doporučení
 • vedení dokumentace centra
 • lektorování seminářů