PaedDr. Blanka Klapalová

speciální pedagog - psychoped

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - obor Speciální pedagogika (psychopedie, etopedie, logopedie)

Další odborná příprava, kurzy:
Současné možnosti výchovy a vzdělávání dětí, žáků, studentů a dospělých s mentálním postižením
Dysartrie u dětí s DMO v kombinaci s dalším přidruženým postižením
Relaxační metody a pozitivní síla doteku
Kurz pro začínající speciální pedagogy v SPC s odbornou stáží ve SPC Kociánka Brno
Konference Inovace ve výuce
Diagnostika a podpora grafomotoriky u dětí s narušenou hybností
Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením
Úvod do alternativní a augmentativní komunikace
Alternativní způsoby výuky žáků s těžším mentálním postižením
Podpora rozvoje komunikačních schopností u dětí v riziku NKS a SPU
Diagnostika školní připravenosti
Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní

Nabídka služeb speciálně pedagogické péče:

  • individuální speciálně pedagogická péče, přímá práce s dítětem, žákem
  • metodická činnost, individuální konzultace s rodiči, pedagogy, ostatními odbornými pracovníky
  • metodická pomoc školám
  • individuální práce s dětmi, žáky zaměřená na rozvoj hrubé, jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového vnímání, prostorové orientace, sluchového vnímání, základních matematických představ
  • poradenství při zařazování dětí do vhodných škol nebo zařízení
  • zprostředkování kontaktů na další odborná pracoviště (PPP, SVP, lékaři, nadace)
  • doporučené/zapůjčování metodických materiálů, odborné literatury, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
  • vedení dokumentace centra