Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

Základní škola speciální

1.9.2010

Základní škola speciální

 

            Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu "Škola podané ruky" pro vzdělávání žáků:

 

1/  se středně těžkým mentálním postižením 

          - poskytuje vzdělání žákům s takovou úrovní rozumových 

            schopností, která jim nedovoluje prospívat na základní škole ani  základní škole

            praktické, ale umožňuje jim, aby si při odborné speciálně pedagogické péči

            osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky, potřebné k orientaci v okolním

            světě a k zapojení do společenského života

          - zdůrazňuje především složku výchovnou, to znamená, že vede žáky ke kladnému a

            přátelskému vztahu k lidem, ke kultivovanému společenskému chování tak, aby

            soužití s nimi nekladlo na jejich okolí neúměrné nároky.

          - cílem základní školy speciální je vypěstovat u žáků návyky sebeobsluhy, osobní

            hygieny, získat základy trivia a pracovní poznatky a dovednosti odpovídající jejich

            možnostem

          - metody a formy práce speciálních pedagogů jsou vhodně voleny takovým  

            způsobem, aby zohledňovaly aktuální zdravotní stav žáků.

 

2/ s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami            

          - obsahem výchovně vzdělávací práce je především oblast sebeobsluhy, hygieny,

            stravování, rozvoj smyslů a osvojování některých elementárních vědomostí, 

            dovedností a návyků

          - v komunikaci se často využívají alternativní a augmentativní systémy, provádí se

            rehabilitační tělesná výchova a různé formy terapie. Výuka probíhá ve skupinách

            i individuální formou

          - pro každého žáka je vypracován individuální vzdělávací plán, režim dne je rozdělen

            na pravidelné střídání výuky, odpočinku a hry

          - výchovně vzdělávací proces probíhá ve speciálně upravených podmínkách a

            za speciálně pedagogického vedení - ve třídě pracuje 1 speciální pedagog a 2

            asistenti pedagoga

 

V základní škole speciální plní žáci povinnou školní docházku, která je desetiletá. Úspěšným absolvováním získají základy vzdělání.

O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516