Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

Praktická škola jednoletá

1.9.2012

Praktická škola jednoletá


PROFIL ABSOLVENTA

Kód  oboru vzdělání: 78-62-C/01

Školní vzdělávací program Praktická škola jednoletá
Vytvořený podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Praktická škol jednoletá s platností od 1. září 2012, počínaje prvním ročníkem.


Výsledky vzdělávání
     Absolvent praktické školy s jednoletou přípravou si doplnil a rozšířil všeobecné základy vzdělání dosažené v průběhu školní docházky v základní škole speciální, případně v základní škole praktické, osvojil si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností a získal tak perspektivní možnost uplatnění se v různých profesních oblastech i v životě.

Způsob ukončení: závěrečná zkouška
Dosažený stupeň vzdělání: příprava pro výkon jednoduchých pracovních činností dle zaměření přípravy.

Očekávané výstupy
Absolvent praktické školy s jednoletou přípravou:

  • osvojil si poznatky obsažené ve vzdělávacím programu
  • rozvinul své komunikační dovednosti, dokáže se v rámci svých možností vyjadřovat ústní i    písemnou formou, rozumí smyslu sdělení i pokynů, odpovídajícím způsobem na ně reaguje, dokáže požádat o radu a řídit se jí
  • plní stanovené povinnosti, dodržuje vymezená pravidla, je schopen spolupráce, váží si práce vlastní i druhých
  • rozvinul své osobnostní kvality, dodržuje základní pravidla společenského chování, vystupuje slušně na veřejnosti, rozpozná nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky
  • chápe význam dodržování zdravého životního stylu, váží si svého zdraví, dovede se podílet na ochraně životního prostředí
  • je seznámen s podstatou fungování demokratické společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana, je si vědom důsledků nedodržování zákonů a porušování lidských práv
  • osvojil si základní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním životě i v budoucí profesi, chápe význam práce v životě člověka
  • dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • je seznámen se základními pravidly ochrany osob před následky mimořádných událostí


Možnosti pracovního uplatnění absolventa
     Absolventi praktické školy s jednoletou přípravou se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech.

Organizace výuky
     Výuka žáků je organizována jako jednoleté denní studium a poskytuje přípravu zaměřenou na výkon konkrétních jednoduchých činností v profesních oblastech, ve kterých probíhala praktická cvičení žáka. Vzhledem k speciálním vzdělávacím potřebám žáků je třeba organizovat výuku tak, aby odpovídala schopnostem a možnostem žáků a respektovala jejich individuální zvláštnosti. Ředitel školy může osvobodit žáka od provádění určitých činností.

Zdravotní požadavky
     Vzhledem k tomu, že ve studijním oboru se připravují žáci s různými druhy a s různou mírou závažnosti zdravotního postižení, způsobilost žáka ke vzdělávání musí být posouzena školským poradenským zařízením a odborným lékařem. Na základě doporučení odborníků budou stanoveny požadavky na žáka, respektující individuální zvláštnosti žáka, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.


UČEBNÍ PLÁN

Kód oboru a název ŠVP:  78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
Platný od 1. 9. 2012, počínaje prvním ročníkem.


     Níže uvedený učební plán je zpracovaný na podmínky školy. Při dopracování učebního plánu i rámcových vzdělávacích obsahů jednotlivých předmětů byly dodrženy zásady uvedené v poznámkách k učebnímu plánu, které jsou součástí učebních dokumentů oboru vzdělání Praktická škola jednoletá schválených MŠMT.
 

 

        Kategorie a názvy                             Počet týdenních vyučovacích

    vyučovacích předmětů                                  hodin za studium

_______________________________________________________________
                                                                              1. ročník

Český jazyk a literatura                                                     3

 

Matematika                                                                    3

Práce s počítačem                                                           2

Občanská výchova                                                           1

Výtvarná výchova                                                            2

Hudební výchova                                                             1

Výchova ke zdraví                                                            1

Tělesná výchova                                                             3

Rodinná výchova                                                             3

Práce v domácnosti                                                         4

Ruční práce                                                                    4

Aranžování                                                                     3

_______________________________________________________________________

CELKEM                                                                       30

 

 

 

O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516