Kritéria přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2024/25

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení


Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2024/2025:

Obory vzdělání, pro které je vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 se stanovením nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů:

kód oboru: 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

 nejvyšší počet přijímaných žáků – 2

kód oboru: 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 

nejvyšší počet přijímaných žáků – 2

kód oboru: 31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba, školní vzdělávací program - Tkalcovské práce 

nejvyšší počet přijímaných žáků – 2

kód oboru: 69-54-E/01 Provozní služby, školní vzdělávací program – Provozní služby 

nejvyšší počet přijímaných žáků – 3


Kritéria přijetí pro výše uvedené obory vzdělání:

1/   Uchazeč má diagnostikované zdravotní postižení (mentální, tělesné, souběžné postižení více vadami, autismus)

2/   Uchazeč musí mít splněnu povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzděláván

3/   Uchazeč, příp. zákonný zástupce nezletilého uchazeče, musí podat vyplněnou přihlášku ke vzdělávání ve střední škole do 20. února 2024 včetně, a to jedním ze způsobů – viz informace k přijímacímu řízení (níže nebo v sekci Dokumenty)

4/   Povinné součásti přihlášky:  

  • Doporučení k zařazení do školy zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona – ke vzdělávání ve vybraném oboru, vystavené školským poradenským zařízením.
  • Potvrzení o zdravotní způsobilosti.
  • V případě nezletilého uchazeče, kdy přihlášku podává jeho zákonný zástupce, je součástí přihlášky čestné prohlášení podávající osoby, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem.

5/   Uchazeč se musí dostavit na školní přijímací zkoušku (pohovor) v termínu a přesném čase, na který bude písemně pozván ředitelkou školy. Školní přijímací zkouška se bude konat v prostorách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13.

6/   Součástí školní přijímací zkoušky je pohovor a ověření praktických dovedností v rozsahu učiva oboru základní škola speciální. Dílčí oblasti, ve kterých se zjišťuje úroveň uchazeče:

  • Sebeobslužné dovednosti 
  • Praktické dovednosti
  • Komunikační dovednosti
  • Čtenářské dovednosti
  • Matematické dovednosti

   Každá z uvedených oblastí bude hodnocena body na škále 0 – 5. Nejvyšší možný počet bodů je 25, minimální počet pro přijetí je 10 bodů.

7/   Podle splnění kritérií a výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při školní přijímací zkoušce stanoví ředitelka školy pořadí a 15. května 2024 zveřejní rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

Informace pro rodiče k přijímacímu řízení


Školu je možné navštívit kdykoli po předchozí domluvě. 

Bližší informace o oborech: www.skoly-brezejc.cz 

Bližší informace k přijímacímu řízení: tel.: 773 378 610, e-mail: skola.brezejc@seznam.czVe Velkém Meziříčí dne 26. 1. 2024 Mgr. Vladana Dvořáková, ředitelka školy