Speciálně pedagogické centrum

při Základní škole a Střední škole Březejc, Sviny 13

Své služby nabízí na pracovištích ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.

Vážení klienti, rodiče a pedagogové,
návštěvu v SPC je vhodné předem domluvit.

Vzhledem k tomu, že v SPC nepůsobí sociální pracovnice registrující objednávky, žádáme Vás o to, abyste při telefonických i osobních kontaktech respektovali naše časové možnosti. Pokud se nedovoláte, pracujeme v té chvíli s klienty, prosíme tedy o naše kontaktování později nebo formou SMS či emailu.

Prosíme o dodržování hygienických opatření - zákaz vstupu s příznaky i jen mírného nachlazení (prosíme přeobjednejte se). 

Děkujeme.


Informační leták                                                           


Služby speciálně pedagogického centra jsou určeny:

 • dětem, žákům a studentům
  • s tělesným postižením
  • s mentálním postižením
  • se souběžným postižením více vadami
  • s narušenou komunikační schopností, s vadami řeči
  • se sluchovým postižením
  • s poruchami autistického spektra
 • rodičům a zákonným zástupcům 
 • školám a školským zařízením 
 • dalším institucím a široké veřejnosti


Činnosti speciálně pedagogického centra:

 • Depistáž osob se zdravotním postižením 
 • Psychologická, speciálně pedagogická a logopedická diagnostika 
 • Individuální psychologická, speciálně pedagogická a logopedická péče 
 • Posouzení školní zralosti Individuální konzultace 
 • Poradenství v oblasti komunikace a řeči Supervize a metodické vedení logopedických asistentů 
 • Poradenství v otázkách volby povolání a profesní orientace 
 • Stimulace všestranného rozvoje dětí a žáků 
 • Cvičení pro rozvoj motoriky, grafomotoriky, nácvik dovedností v oblasti sebeobsluhy a sociálního začlenění 
 • Stimulační program Portage 
 • Nastavování podpůrných opatření u dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 
 • Metodická činnost pro zákonné zástupce, pedagogy 
 • Spolupráce a pomoc při vytváření individuálních vzdělávacích plánů Intervence v psychorelaxační místnosti snoezelen, využívání prvků bazální stimulace 
 • Teoretické a praktické uvedení do technik „Masáží dětí Jany Hašplové" 
 • Zprostředkování spolupráci s dalšími odborníky a nadacemi 
 • Doporučení/zapůjčování metodických materiálů, odborné literatury, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 
 • Přednášková a vzdělávací činnost


Od roku 2010 bylo naše SPC pověřeno krajem Vysočina a MŠMT koordinací logopedické péče ve školství pro kraj Vysočina.


Služby SPC jsou poskytovány bezplatně

 • na pracovišti SPC 
 • formou výjezdů do rodin, škol a jiných zařízení


Personální obsazení

 • psycholog 
 • speciální pedagog - somatoped, psychoped 
 • speciální pedagog - logoped, surdoped 
 • administrativní pracovnice


Seznam odborné literatury