Projekt Zdravá škola

Program podpory zdraví ve škole

- je projektem, do kterého se zapojují různé typy škol. Společným prvkem je pro ně přijetí „filozofie zdraví", která prostupuje celým výchovně - vzdělávacím procesem.

Život škol, účastnících se projektu, je ovlivněn třemi základními pilíři „Zdravé školy":

1. Pohoda prostředí

2. Zdravé učení

3. Otevřené partnerství


Přičemž:

- pohodou prostředí rozumíme snahu o vytváření pohodového prostředí v oblasti:

 • materiální (vybavení)
 • sociální (vztahy)
 • organizační

- zdravým učením máme na mysli zejména:

 • smysluplnost toho, čemu děti učíme - tj. co největší využitelnost naučených dovedností v praktickém životě
 • možnost výběru a přiměřenost
 • spoluúčast a spolupráci
 • motivující hodnocení

- otevřeným partnerstvím chápeme:

 • skutečnou fungující demokracii ve škole ve smyslu aktivního zapojení žáků a rodičů do života školy
 • přiblížení činnosti školy širší veřejnosti (např. kulturní akce, výstavy, ...)
 • spolupráci různých typů školských zařízení v regionu
 • zapojení školy do projektů v oblasti zájmové činnosti, ...


Proč jsme se rozhodli vstoupit do sítě „Zdravých škol":

Realizací projektu „Škola podporující zdraví" se v naší škole snažíme:

 • vytvořit pohodu po všech stránkách:
  • co nejlepší podmínky pro výuku, odpočinek i relaxaci
  • budování a udržení pozitivních mezilidských vztahů, být pro žáky osobním příkladem
  • podpora zdravého životního stylu ve škole i mimo ni


 • rozvíjet aktivitu žáků ve výuce i mimo ni, do akcí pořádaných školou zapojit rodiče, příp. další partnery
 • poskytovat žákům prostor pro hodnocení, sebehodnocení, otevřenou komunikaci
 • motivovat žáky ke vzájemné spolupráci a posilovat vzájemnou důvěru mezi učiteli, žáky a rodiči


Projekt je vypracován na 3 roky. Na jeho podkladě každoročně připravujeme prováděcí plán na daný školní rok; jeho součástí je zhodnocení plnění úkolů roku předchozího.


Evaluace a inovace projektu Zdravá škola

Prováděcí plán na školní rok 2023-2024