Oznámení o datu, místu a času konání voleb členů školské rady při ZŠ a SŠ Březejc, Sviny 13


Předsedkyně přípravného výboru pro volby členů školské rady tímto oznamuje:

1. Volby členů školské rady se uskuteční dne 20. 5. 2024, a to v době: od 8,00 do 12,00 hod. – pro volby z řad pedagogických pracovníků školy (oprávněnými voliči jsou pedagogičtí pracovníci školy) od 12,00 do 15,00 hod. – pro volby z řad zákonných zástupců žáků školy (oprávněnými voliči jsou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy)

2. Místo voleb: třída ZŠ speciální, II. pavilon

3. Současně s tímto oznámením jsou zveřejněni na nástěnce školy u hlavního vchodu do budovy kandidáti pro volby do školské rady.

4. Oprávněné osoby, které se účastní voleb do školské rady označí zakroužko- váním pořadové číslo u dvou kandidátů na členy školské rady.

5. Hlasovací lístky budou předány zákonným zástupcům nezletilých žáků a zletilým žákům osobně třídními učiteli.V Březejci dne 2. 5. 2024                                                                                       Mgr. Marie Karásková 

                                                                                                                         předsedkyně přípravného výboru