Oznámení výsledků přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn od 22. dubna 2022 nejméně po dobu 15 dnů v prostorách školy na informační tabuli školy a na internetových stránkách školy www.skoly-brezejc.cz. Uchazeči budou zveřejněni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno ředitelkou školy a bude jim sděleno písemně dopisem společně s informací o nekonání přijímací zkoušky. 

Písemné rozhodnutí odesílá ředitelka školy pouze nepřijatým uchazečům. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka odevzdat škole, do které byl přijat, zápisový lístek. Ten obdrží na základní škole, kde plní povinnou školní docházku. Není-li již žákem ZŠ, obdrží zápisový lístek na krajském úřadě - odboru školství v kraji, kde má uchazeč místo trvalého pobytu, a to na základě písemné žádosti.


Bližší informace k přijímacímu řízení: tel.: 773 378 610, e-mail: skola.brezejc@seznam.cz


Ve Velkém Meziříčí dne 11. 4. 2022 

Mgr. Vladana Jančíková, ředitelka školy