Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na SŠ, kritéria pro přijetí

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení


Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2023/2024:

Obory vzdělání, pro které je vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 se stanovením nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů:

kód oboru: 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá - nejvyšší počet přijímaných žáků – 2 

kód oboru: 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá - nejvyšší počet přijímaných žáků – 1 

kód oboru: 31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba, školní vzdělávací program - Tkalcovské práce  - nejvyšší počet přijímaných žáků – 1 

kód oboru: 69-54-E/01 Provozní služby, školní vzdělávací program – Provozní služby - nejvyšší počet přijímaných žáků – 6


Přijímací zkoušky se nekonají. Řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání – studiu ve střední škole odevzdají uchazeči o přijetí nejpozději do 1. března 2023 ředitelce Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13 společně s doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).


Kritéria přijetí pro výše uvedené obory vzdělání: 

  1. řádně vyplněná přihláška ke vzdělávání – studiu ve střední škole včetně potvrzení o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor odevzdaná ředitelce školy do 1. března 2023 
  2. doporučení ke vzdělávání ve vybraném oboru vystavené školským poradenským zařízením (PPP, SPC) 
  3. ověřenou kopii závěrečného vysvědčení osvědčující splnění povinné školní docházky předloží uchazeč první den nástupu do střední školy


Oznámení výsledků přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn od 22. dubna 2023 nejméně po dobu 15 dnů v prostorách školy na informační tabuli školy a na internetových stránkách školy www.skoly-brezejc.cz. Uchazeči budou zveřejněni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno ředitelkou školy a bude jim sděleno písemně dopisem společně s informací o nekonání přijímací zkoušky. 

Písemné rozhodnutí odesílá ředitelka školy pouze nepřijatým uchazečům v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2023. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka odevzdat škole, do které byl přijat, zápisový lístek. Ten obdrží na základní škole, kde plní povinnou školní docházku. Není-li již žákem ZŠ, obdrží zápisový lístek na krajském úřadě - odboru školství v kraji, kde má uchazeč místo trvalého pobytu, a to na základě písemné žádosti.


Školu je možné navštívit kdykoli po předchozí domluvě. Bližší informace o oborech: www.skoly-brezejc.cz Bližší informace k přijímacímu řízení: tel.: 773 378 610, e-mail: skola.brezejc@seznam.cz


Ve Velkém Meziříčí dne 9. 1. 2023                                              Mgr. Vladana Jančíková, ředitelka školy