Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na SŠ, kritéria pro přijetí

Informace k přijímacímu řízení do praktické školy jednoleté, pro školní rok 2024/2025 - 2. kolo:

Obory vzdělání, pro které je vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 se stanovením nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů: 

kód oboru: 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá nejvyšší počet přijímaných žáků – 1 

1/   Do výše uvedeného oboru mohou být přijati žáci, kteří ukončili (doklad o splnění povinné školní docházky či úspěšném ukončení základního vzdělávání doloží uchazeč na střední školu nejpozději 2. září 2024): •Povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením •Povinnou školní docházku v základní škole speciální 

2/   Uchazeč, příp. zákonný zástupce nezletilého uchazeče, musí podat vyplněnou přihlášku ke vzdělávání – studiu ve střední škole 24. května 2024 včetně, a to jedním ze způsobů, který stanovuje §60a odst. 3 školského zákona: 

 • Prostřednictvím informačního systému o přijímacím řízení na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou komunikaci 
 • Výpisem získaným z informačního systému o přijímacím řízení bez prokázání totožnosti využitím prostředku pro elektronickou identifikaci 
 • Na novém tiskopisu, který stanoví ministerstvo 

Podrobné informace naleznete na https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html,  web adresa informačního systému: dipsy.cz 

3/   Na základě §60a odst. 1 školského zákona si může podat uchazeč přihlášku nejvýše do 3 oborů – pořadí zapíše dle priority. 

4/   Povinné součásti přihlášky: 

 • Doporučení k zařazení do školy zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona – ke vzdělávání ve vybraném oboru, vystavené školským poradenským zařízením. 
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti. 
 • V případě nezletilého uchazeče, kdy přihlášku podává jeho zákonný zástupce, je součástí přihlášky čestné prohlášení podávající osoby, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem. 

5/   Ředitelka školy stanovuje školní přijímací zkoušky. Součástí školní přijímací zkoušky je pohovor a ověření praktických dovedností v rozsahu učiva oboru základní škola speciální. Dílčí oblasti, ve kterých se zjišťuje úroveň uchazeče: 

 • Sebeobslužné dovednosti 
 • Praktické dovednosti 
 • Komunikační dovednosti 
 • Čtenářské dovednosti 
 • Matematické dovednosti 

Každá z uvedených oblastí bude hodnocena body na škále 0 – 5. Nejvyšší možný počet bodů je 25, minimální počet pro přijetí je 10 bodů. 

6/   Uchazeč se musí dostavit na školní přijímací zkoušku (pohovor) v termínu a přesném čase, na který bude písemně pozván ředitelkou školy (pozvánka bude zaslána v termínu od 20. 5. do 3. 6. 2024). Školní přijímací zkouška se bude konat v měsíci červnu v prostorách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13. 

7/   Ředitelka školy bude rozhodovat o přijetí uchazečů na základě stanovených kritérií – viz dokument Kritéria pro přijímací řízení. 

Kritéria přijímacího řízení na SŠ - 2.kolo

8/   Podle splnění kritérií a výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při školní přijímací zkoušce stanoví ředitelka školy pořadí a 21. června 2024 zveřejní rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.


Školu je možné navštívit kdykoli po předchozí domluvě. Bližší informace o oborech: www.skoly-brezejc.cz Bližší informace k přijímacímu řízení: tel.: 773 378 610, e-mail: skola.brezejc@seznam.cz


Ve Velkém Meziříčí dne 16. 5. 2024                                                    Mgr. Vladana Dvořáková, ředitelka školy