Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/23


Ředitelka školy podle § 60f odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání:


Praktická škola jednoletá

kód oboru: 78-62-C/01

  • Počet volných míst – 1
  • Termín odevzdání přihlášek: Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá přihlášku řediteli školy do 20. 5. 2022 společně s doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).
  • Přijímací zkouška se nekoná.
  • Kritéria pro přijetí – shodná s kritérii vyhlášenými pro 1. kolo, viz www.skoly-brezejc.cz
  • Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn od 23. května 2022 nejméně po dobu 15 dnů v prostorách školy na informační tabuli školy a na internetových stránkách školy www.skoly-brezejc.cz. Uchazeči budou zveřejněni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno ředitelkou školy a bude jim sděleno písemně dopisem společně s informací o nekonání přijímací zkoušky.


Ve Velkém Meziříčí dne 10. 5. 2022                     Mgr. Vladana Jančíková ředitelka školy