Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Ředitelka školy podle § 60f odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání:


Textilní a oděvní výroba, ŠVP – Tkalcovské práce

kód oboru: 32-57-E/01


  • Počet volných míst – 1
  • Termín odevzdání přihlášek: zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá přihlášku řediteli školy do 21. 9. 2022 společně s doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).
  • Přijímací zkouška se nekoná.
  • Kritéria pro přijetí – shodná s kritérii vyhlášenými pro 1. kolo, viz www.skoly-brezejc.cz
  • Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn od 22. září 2022 nejméně po dobu 15 dnů v prostorách školy na informační tabuli školy a na internetových stránkách školy www.skoly-brezejc.cz. Uchazeči budou zveřejněni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno ředitelkou školy a bude jim sděleno písemně dopisem společně s informací o nekonání přijímací zkoušky.Ve Velkém Meziříčí dne 14. 9. 2022                                             Mgr. Vladana Jančíková

                                                                                                          ředitelka školy