Vyhlášení voleb do školské rady

       Ředitelka Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13 v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady, kterými budou voleni členové školské rady za zákonné zástupce žáků event. zletilé žáky a za pedagogické pracovníky. Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady právnických osob vykonávajících činnost školy v působnosti MŠMT ze dne 8. 11. 2005. 

       Průběh voleb bude zajišťovat tříčlenný přípravný výbor v čele s předsedou, který ustanoví ředitelka školy a jeho složení bude zveřejněno na hlavní nástěnce školy. Podání návrhů na kandidáty za zákonné zástupce (zletilé žáky) a pedagogické pracovníky je možné do 13. 5. 2024 v ředitelně školy. 

      Složení školské rady: Školská rada má 6 členů. 2 členy školské rady volí zákonní zástupci žáků a zletilí žáci, 2 členy pedagogičtí pracovníci a 2 členy jmenuje zřizovatel (MŠMT). 

        Datum konání voleb: 20. 5. 2024

        Doba konání voleb: 

  • zákonní zástupci a zletilí žáci 12:00 – 15:00 h 
  • pedagogičtí pracovníci 8:00 – 12:00h 

        Místo konání voleb: Ve třídě ZŠS na 2. pavilonu

      Školská rada je zřizována dle §167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění. Jejím úkolem je podílet se na správě školy. Funkční období rady je 3 roky. 

        Školská rada: 

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 
  • schvaluje školní řád 
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy 
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozborům hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření 
  • projednává inspekční zprávy ČŠI 
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

      

      Toto vyhlášení bylo uveřejněno na www.skoly-brezejc.cz a na nástěnce školy ve vstupní hale Centra Kociánka, pracoviště Březejc.


V Březejci dne 2. 5. 2024                                                                     Mgr. Vladana Dvořáková ředitelka školy