Výsledky 3. kola přijímacího řízení na SŠ pro šk. rok 2022/2023


obor vzdělání: Textilní a oděvní výroba

ŠVP: Tkalcovské práce

kód oboru:  32-57-E/01


Registr. číslo Rozhodnutí
04TP/2022přijat 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle §60g, odst. 7 školského zákona ( zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění) 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.


V Březejci dne 22. 9. 2022                               Mgr. Vladana Jančíková, ředitelka školy