Školská rada

Školská rada je zřizována dle §167 zákona 561/2004 Sb. Jejím úkolem je podílet se na správě školy. Funkční období rady je 3 roky. Poslední volby do ŠR proběhly dne 22. prosince 2017. Byli zvoleni zástupci pro období 2018 - 2020.

Zástupci rodičů a zletilých žáků:

  • Jitka Blahová - zvolena rodiči a zletilými žáky
  • Kateřina Tomková - zvolen rodiči a zletilými žáky

Zástupci pedagogických pracovníků:

  • Mgr. Marie Vondráčková - zvolena pedagogickými pracovníky
  • Mgr. Vladimíra Zapletalová - zvolena pedagogickými pracovníky, zapisovatelka

Zástupci jmenovaní zřizovatelem školy (MŠMT):

  • Mgr. Martina Hladíková - ředitelka Výchovného ústavu, Základní školy a Střední školy a Střediska výchovné péče, K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí
  • Mgr. Stanislav Juhas - lektor výukových programů, programový pracovník ve školském zařízení pro zájmové a další vzdělávání Chaloupky o. p. s.


Úkoly školské rady:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c) schvaluje školní řád

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

g) projednává inspekční zprávy ČŠI

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

i)  podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele