Praktická škola dvouletá

PROFIL ABSOLVENTA

Kód oboru vzdělání: 78-62-C/02

Školní vzdělávací program Praktická škola dvouletá

Vytvořený podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá s platností od 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem

Výsledky vzdělávání 

Absolvent praktické školy si doplnil a rozšířil všeobecné vzdělání dosažené v průběhu plnění povinné školní docházky ve základní škole praktické či speciální, případně základní škole, osvojil si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu jednoduchých činností a získal tak perspektivní možnost uplatnění se v různých oblastech praktického života.

Způsob ukončení: závěrečná zkouška 

Dosažený stupeň vzdělání: příprava pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života

Očekávané výstupy

Absolvent praktické školy:

  • osvojil si poznatky obsažené ve vzdělávacím programu, 
  • rozvinul své komunikační dovednosti, dokáže se v rámci svých možností srozumitelně vyjadřovat ústní i písemnou formou, rozumí smyslu sdělení, umí vést dialog, naslouchat druhým a adekvátně reagovat na jejich sdělení, 
  • plní stanovené povinnosti, dodržuje vymezená pravidla, je schopen spolupráce, respektuje práci vlastní i druhých, 
  • rozvíjí své osobnostní kvality, vědomě dodržuje morální zásady, orientuje se v základních mravních hodnotách, respektuje základní pravidla společenského chování, kultivovaně vystupuje na veřejnosti i v soukromí, 
  • rozpozná nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky, 
  • chápe význam dodržování zdravého životního stylu, váží si svého zdraví i zdraví jiných, dovede se podílet na ochraně životního prostředí, 
  • je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana, je si vědom důsledků nedodržování zákonů a porušování lidských práv, 
  • osvojil si základní pracovní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním životě i v budoucí profesi, chápe význam práce v životě člověka, zná zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, chápe závažnost rozhodování o své budoucí životní a profesní orientaci, 
  • je motivován k rozšiřování a prohlubování svých vědomostí a dovedností..

Možnosti pracovního uplatnění absolventa 

Absolventi praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem při pomocných pracích ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství, případně v chráněných pracovištích.


UČEBNÍ PLÁN

Kód oboru a název ŠVP: 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
Platný od 1.9.2012 počínaje 1. ročníkem.

Níže uvedený učební plán je rozpracovaný na podmínky školy, hodinové dotace předmětů jsou rozvrženy do jednotlivých ročníků. Při dopracování učebního plánu i rámcových vzdělávacích obsahů jednotlivých předmětů byly dodrženy zásady uvedené v poznámkách k učebnímu plánu, které jsou součástí učebních dokumentů oboru vzdělání Praktická škola dvouletá schválených MŠMT.

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin za studium

1. ročník2. ročník
Český jazyk a literatura
3
3
Anglický jazyk
1
1
Matematika
3
3
Práce s počítačem
2
2
Občanská výchova
1
1
Základy přírodních věd
1
1
Výtvarná výchova
2
2
Hudební výchova
1
1
Výchova ke zdraví
1
1
Tělesná výchova
3
3
Rodinná výchova
3
3
Výživa a příprava pokrmů
4
4
Ruční práce
4
4
Aranžování
3
3
Celkem
32
32