Praktická škola jednoletá

PROFIL ABSOLVENTA

Kód oboru vzdělání: 78-62-C/01

Školní vzdělávací program Praktická škola jednoletá

Vytvořený podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Praktická škol jednoletá s platností od 1. září 2012, počínaje prvním ročníkem.

Výsledky vzdělávání 

Absolvent praktické školy s jednoletou přípravou si doplnil a rozšířil všeobecné základy vzdělání dosažené v průběhu školní docházky v základní škole speciální, případně v základní škole praktické, osvojil si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností a získal tak perspektivní možnost uplatnění se v různých profesních oblastech i v životě.

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

Dosažený stupeň vzdělání: příprava pro výkon jednoduchých pracovních činností dle zaměření přípravy.

Očekávané výstupy

Absolvent praktické školy s jednoletou přípravou:

  • osvojil si poznatky obsažené ve vzdělávacím programu 
  • rozvinul své komunikační dovednosti, dokáže se v rámci svých možností vyjadřovat ústní i písemnou formou, rozumí smyslu sdělení i pokynů, odpovídajícím způsobem na ně reaguje, dokáže požádat o radu a řídit se jí 
  • plní stanovené povinnosti, dodržuje vymezená pravidla, je schopen spolupráce, váží si práce vlastní i druhých
  •  rozvinul své osobnostní kvality, dodržuje základní pravidla společenského chování, vystupuje slušně na veřejnosti, rozpozná nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky
  •  chápe význam dodržování zdravého životního stylu, váží si svého zdraví, dovede se podílet na ochraně životního prostředí 
  • je seznámen s podstatou fungování demokratické společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana, je si vědom důsledků nedodržování zákonů a porušování lidských práv 
  • osvojil si základní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním životě i v budoucí profesi, chápe význam práce v životě člověka 
  • dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
  • je seznámen se základními pravidly ochrany osob před následky mimořádných událostí

Možnosti pracovního uplatnění absolventa 

Absolventi praktické školy s jednoletou přípravou se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech.

Organizace výuky 

Výuka žáků je organizována jako jednoleté denní studium a poskytuje přípravu zaměřenou na výkon konkrétních jednoduchých činností v profesních oblastech, ve kterých probíhala praktická cvičení žáka. Vzhledem k speciálním vzdělávacím potřebám žáků je třeba organizovat výuku tak, aby odpovídala schopnostem a možnostem žáků a respektovala jejich individuální zvláštnosti. Ředitel školy může osvobodit žáka od provádění určitých činností.

Zdravotní požadavky 

Vzhledem k tomu, že ve studijním oboru se připravují žáci s různými druhy a s různou mírou závažnosti zdravotního postižení, způsobilost žáka ke vzdělávání musí být posouzena školským poradenským zařízením a odborným lékařem. Na základě doporučení odborníků budou stanoveny požadavky na žáka, respektující individuální zvláštnosti žáka, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.


UČEBNÍ PLÁN

Kód oboru a název ŠVP:  78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
Platný od 1. 9. 2012, počínaje prvním ročníkem.

Níže uvedený učební plán je zpracovaný na podmínky školy. Při dopracování učebního plánu i rámcových vzdělávacích obsahů jednotlivých předmětů byly dodrženy zásady uvedené v poznámkách k učebnímu plánu, které jsou součástí učebních dokumentů oboru vzdělání Praktická škola jednoletá schválených MŠMT.Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin za studium

1. ročník
Český jazyk a literatura
3
Matematika
3
Práce s počítačem
2
Občanská výchova
1
Výtvarná výchova
2
Hudební výchova
1
Výchova ke zdraví
1
Tělesná výchova
3
Rodinná výchova
3
Práce v domácnosti
4
Ruční práce
4
Aranžování
3
Celkem
30