Učební obor Provozní služby

PROFIL ABSOLVENTA

Obor vzdělání: Provozní služby

Kód oboru: 69-54-E/01

Délka studia: 2 roky

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem


Učební obor Provozní služby je dvouletý učební obor. Žáci se naučí provádět úklid v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách, v sociálních a zdravotnických zařízeních, připravovat jednoduché pokrmy a nápoje a dodržovat hygienické požadavky při jejich přípravě, šít a opravovat prádlo a bytové doplňky a prát a žehlit prádlo a oděvy.

Způsob ukončení: závěrečná zkouška, výuční list


Absolvent oboru Provozní služby má ucelené následující teoretické znalosti a praktické dovednosti:

 • provádí pravidelný denní a generální úklid ve veřejných i soukromých prostorách
 • provádí úklid a sanitaci prostor pro výrobu pokrmů i skladovacích prostor
 • používá vhodné čisticí prostředky a úklidové pomůcky
 • pomáhá při přípravě pokrmů, stolničení
 • připravuje teplé nápoje
 • skladuje suroviny a nápoje dle druhů a v souladu s hygienickými podmínkami
 • třídí prádlo a oděvy pro praní podle druhu, materiálu, barevnosti a stupně znečištění
 • používá vhodné prací prostředky
 • obsluhuje prací, sušící a žehlící stroje
 • provádí základní údržbu a seřízení šicího stroje
 • provádí jednoduché opravy prádla a oděvů
 • třídí prádlo a oděvy pro praní podle druhu, materiálu, barevnosti a stupně znečištění
 • používá vhodné prací prostředky
 • efektivně hospodaří s finančními prostředky
 • nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí
 • dodržuje zásady týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 • orientuje se v systému péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uplatňování nároků na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároků vzniklých úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)

Uplatnění: 

 • úklid v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných i soukromých prostorách a ve zdravotnických a sociálních zařízeních
 • výkon pomocných prací při přípravě pokrmů v kuchyňských provozech a stravovacích zařízeních
 • výkon pomocných prací při šití a opravách prádla a bytových doplňků v šicích či rukodělných dílnách, a při praní a žehlení prádla v prádelnách a čistírnách


UČEBNÍ PLÁN

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 
Počet týdenních vyučovacích hodin za studium


1. ročník
2. ročník
Český jazyk a literatura
3
3
Občanská výchova
1
1
Matematika
2
2
Společenská výchova
1
1
Tělesná výchova
3
3
Práce s počítačem
2
2
Úklidové práce   Technologie
1
1
   Odborný výcvik
6
6
Praní a žehlení prádla a oděvů   Technologie
1
1
   Odborný výcvik
2
2
Příprava pokrmů   Technologie
1
1
   Odborný výcvik
5
5
Šití a opravy prádla a bytových doplňků   Technologie
1
1
   Odborný výcvik
3
3
Celková časová dotace
32
32