Učební obor Textilní a oděvní výroba - ŠVP: Tkalcovské práce

PROFIL ABSOLVENTA

Obor vzdělání: Textilní a oděvní výroba

Kód oboru: 31-57-E/01

Název ŠVP: Tkalcovské práce

Délka studia: 2 roky

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem


Výsledky vzdělávání:

Absolvent učebního oboru byl připravován tak, aby se u něj posílily předpoklady pro rozvoj osobnosti. Důraz byl kladen na výchovu k životu v harmonii s životním prostředím, okolním světem i sám se sebou, jakož i na posílení schopností a dovedností spolupracovat s druhými lidmi. Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché práce při výrobě tkaných výrobků a doplňků. Při výrobě tkaných výrobků a doplňků absolvent připravuje osnovu, tká ručně nebo s použitím ručních tkalcovských stavů a výrobky dokončuje včetně šití na stroji nebo ručně.

Způsob ukončení: závěrečná zkouška, výuční list

Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru:

Po ukončení přípravy v učebním oboru tkalcovské práce a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent:

 • zná textilní materiály, technologii ručního tkaní 
 • umí hospodárně využívat materiál, 
 • zná základy tkalcovských a předtkalcovských technik včetně příprav a dokončovacích prací 
 • umí organizovat svoje přidělené pracoviště a spolupracovat v kolektivu, 
 • orientuje se v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy, dovede své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení, 
 • dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje předpisy požární ochrany

Absolvent přípravy pro zhotovování tkanin na ručních tkalcovských stavech a zhotovování drobných tkaných výrobků vykonává na základě obecných pokynů a znalostí technologií, v souladu s předpisy ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny práce a požární prevence, v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a při dodržování zásad hospodaření s materiálem, energií a zařízením tyto činnosti:

 • jednoduché práce dle návodů a pod vedením v tkalcovské dílně 
 • volí a používá vhodné pracovní prostředky, 
 • ovládá obsluhu ručního tkalcovského stavu, 
 • snová a navazuje osnovu na tkalcovském stavu, rámu apod., 
 • tká různými tkalcovskými technikami, používá základní vazby tkanin provádí dokončovací práce - šije na šicím stroji nebo ručně, 
 • provádí montáž a kompletování výrobků, žehlí a balí výrobky.

Možnosti pracovního uplatnění:

 • domácí výroba tkaných výrobků a jejich prodej v oděvních galeriích a v prodejnách bytového textilu (přivýdělek k invalidnímu důchodu) 
 • výroba ručně tkaných a jiných textilních výrobků v tkalcovských dílnách nebo na chráněných pracovištích


UČEBNÍ PLÁN

Školní vzdělávací program Tkalcovské práce, č.j. 57/2011, platný od 1.9.2011 počínaje 1.ročníkem.

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin za studium

1. ročník2. ročník
Český jazyk a literatura
2
2
Matematika
2
2
Občanská výchova
1
1
Práce s počítačem
1
1
Společenská výchova
1
1
Tělesná výchova
3
3
Textilní materiály
1
1
Ruční a strojové šití
2
2
Vazby a rozbory tkanin
1
1
Technologie
2
2
Odborný výcvik
16
16
Celkem
32
32