Základní škola speciální

Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu "Škola podané ruky" pro vzdělávání žáků:

1. se středně těžkým mentálním postižením

  • poskytuje vzdělání žákům s takovou úrovní rozumových schopností, která jim nedovoluje prospívat na základní škole ani základní škole praktické, ale umožňuje jim, aby si při odborné speciálně pedagogické péči osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky, potřebné k orientaci v okolním světě a k zapojení do společenského života
  • zdůrazňuje především složku výchovnou, to znamená, že vede žáky ke kladnému a přátelskému vztahu k lidem, ke kultivovanému společenskému chování tak, aby soužití s nimi nekladlo na jejich okolí neúměrné nároky
  • cílem základní školy speciální je vypěstovat u žáků návyky sebeobsluhy, osobní hygieny, získat základy trivia a pracovní poznatky a dovednosti odpovídající jejich možnostem
  • metody a formy práce speciálních pedagogů jsou vhodně voleny takovým způsobem, aby zohledňovaly aktuální zdravotní stav žáků

2. s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami

  • obsahem výchovně vzdělávací práce je především oblast sebeobsluhy, hygieny, stravování, rozvoj smyslů a osvojování některých elementárních vědomostí, dovedností a návyků
  • v komunikaci se často využívají alternativní a augmentativní systémy, provádí se rehabilitační tělesná výchova a různé formy terapie, výuka probíhá ve skupinách i individuální formou
  • pro každého žáka je vypracován individuální vzdělávací plán, režim dne je rozdělen na pravidelné střídání výuky, odpočinku a hry
  • výchovně vzdělávací proces probíhá ve speciálně upravených podmínkách a za speciálně pedagogického vedení - ve třídě pracuje 1 speciální pedagog a 2 asistenti pedagoga


V základní škole speciální plní žáci povinnou školní docházku, která je desetiletá. Úspěšným absolvováním získají základy vzdělání.