Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

 

                                           

Program podpory zdraví ve škole

- je projektem, do kterého se zapojují různé typy škol. Společným prvkem je pro ně přijetí „filozofie zdraví", která prostupuje celým výchovně - vzdělávacím procesem.

 

Život škol, účastnících se projektu, je ovlivněn třemi základními pilíři „Zdravé školy":

       1. Pohoda prostředí

       2. Zdravé učení

       3. Otevřené partnerství

 

Přičemž:

- pohodou prostředí rozumíme snahu o vytváření pohodového prostředí v oblasti:

 • materiální (vybavení)
 • sociální (vztahy)
 • organizační

- zdravým učením máme na mysli zejména:

 • smysluplnost toho, čemu děti učíme - tj. co největší využitelnost naučených dovedností v praktickém životě
 • možnost výběru a přiměřenost
 • spoluúčast a spolupráci
 • motivující hodnocení

- otevřeným partnerstvím chápeme:

 • skutečnou fungující demokracii ve škole ve smyslu aktivního zapojení žáků a rodičů do života školy
 • přiblížení činnosti školy širší veřejnosti (např. kulturní akce, výstavy, ...)
 • spolupráci různých typů školských zařízení v regionu
 • zapojení školy do projektů v oblasti zájmové činnosti, ...

 

Proč jsme se rozhodli vstoupit do sítě „Zdravých škol":

 

Realizací projektu „Škola podporující zdraví" se v naší škole snažíme:

 • vytvořit pohodu po všech stránkách:

                 - co nejlepší podmínky pro výuku, odpočinek i relaxaci

                 - budování a udržení pozitivních mezilidských vztahů, být pro žáky osobním

                   příkladem

                 - podpora zdravého životního stylu ve škole i mimo ni

 • rozvíjet aktivitu žáků ve výuce i mimo ni, do akcí pořádaných školou zapojit rodiče, příp. další partnery
 • poskytovat žákům prostor pro hodnocení, sebehodnocení, otevřenou komunikaci
 • motivovat žáky ke vzájemné spolupráci a posilovat vzájemnou důvěru mezi učiteli, žáky a rodiči

 

Projekt je vypracován na 3 roky. Na jeho podkladě každoročně připravujeme prováděcí plán na daný školní rok; jeho součástí je zhodnocení plnění úkolů roku předchozího.

 

  Prováděcí plán pro školní rok 2019/2020                                 

 Evaluace a inovace projektu Zdravá škola 2018/2019 -2021/2022               

O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516