Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

při Základní škole a Střední škole Březejc, Sviny 13

 

Své služby nabízí na pracovištích ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.

 

Vážení klienti, rodiče a pedagogové,

návštěvu v SPC je vhodné předem domluvit.

Vzhledem k tomu, že v SPC nepůsobí sociální pracovnice registrující objednávky, žádáme Vás o to, abyste při telefonických i osobních kontaktech respektovali naše časové možnosti. Pokud se nedovoláte, pracujeme v té chvíli s klienty, prosíme tedy o naše kontaktování později nebo formou SMS či emailu.

 

  

Aktuální informace k činnosti SPC od 11. 5. 2020

 

        Od 11. 5. 2020 bude obnovena v rámci činností SPC přímá práce s klientem. Bude se jednat o individuální psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku a individuální konzultace.

       Přednostně bude probíhat diagnostika s cílem posouzení dítěte za účelem odkladu povinné školní docházky, s předpokladem zařazení do škol/tříd zřízených dle §16 odst.9 ŠZ v platném znění (školy, třídy speciální) a prodloužení doporučení podpůrných opatření personální podpory.

 

Hygienická opatření a pravidla provozu SPC

 

 • Zákonný zástupce bude předem informován pracovníkem SPC o nastavených hygienických opatřeních - telefonicky, emailem, opatření jsou zveřejněna na webových stránkách školy
 • Bude zajištěn dostatečný časový odstup mezi jednotlivými vyšetřeními
 • Na vyšetření doprovodí dítě pouze jeden ze zákonných zástupců
 • Zákonný zástupce dodrží přesný čas objednání a také přesný čas ukončení vyšetření (aby nedocházelo k hromadění osob v čekárně)
 • Zákonný zástupce i dítě použijí ochranné pomůcky - roušky
 • Před vyšetřením podepíše zákonný zástupce čestné prohlášení o bezinfekčnosti (tzn. dítě a nikdo z blízké rodiny a okolí netrpí žádným virovým onemocněním)
 • Samotné vyšetření proběhne s použitím ochranných prostředků - roušky, vyšetřující ochranný štít, jednorázové rukavice
 • Po ukončení vyšetření budou pomůcky a pracovní plocha, kde se s dítětem pracovalo, vydezinfikována příslušným dezinfekčním prostředkem, dojde k bezpečné likvidaci použitých jednorázových ochranných prostředků - jednorázovou roušku a rukavice vyhodí pracovník do uzavíratelného odpadkového koše či sáčku
 • Dojde k dezinfekci ochranného štítu
 • Místnost bude vyvětrána
 • Při vyšetření dalšího klienta budou použity nové jednorázové ochranné prostředky

 

 

Děkujeme za součinnost.                                                              Mgr. Vladana Jančíková

                                                                                                         ředitelka školy

 

 

 

Pracoviště Velké Meziříčí

U Tržiště 2191/3

594 01   Velké Meziříčí

Datová schránka:  p6a4k96

 

Mgr. Vladana Jančíková

773 378 610

skola.brezejc@seznam.cz

spcvm.koordinator@seznam.cz

ředitelka školy a SPC, 

krajský koordinátor logopedické péče, spec.pedagog - logoped

PaedDr. Blanka Klapalová

774 449 319

skola.brezejc@seznam.cz 

zástupkyně ředitelky,

spec. pedagog - psychoped, logoped

Mgr. Marie Vondráčková

773 245 732

spcvm@seznam.cz

vedoucí SPC,

spec.pedagog -psychoped, somatoped

Mgr. Jitka Budínová 777 449 718

spcvm@seznam.cz

psycholog

Mgr. Michaela Navrátilová                

778 761 650

spcvm@seznam.cz

psycholog

Mgr. Jitka Hübnerová

777 449 684

spcvm.koordinator@seznam.cz

spec.pedagog - logoped

Mgr. Lenka Maňkovská

773 747 045 spcvm.koordinator@seznam.cz

spec.pedagog - logoped, surdoped

Mgr. Radka Matušíková

777 732 045

spcvm.koordinator@seznam.cz

spec.pedagog - logoped, surdoped

 

 

V případě nepřítomnosti pracovnic SPC Velké Meziříčí o prázdninách (čerpání dovolené) můžete v čase od 8 do 14 hodin kontaktovat níže uvedené pracovníky:

  V termínu od - do

  telefonický kontakt

pracovník 

 1. - 3. 7. 2020  773 245 732  Mgr. Marie Vondráčková
 7. - 10. 7. 2020  777 449 718  Mgr. Jitka Budínová
 13. - 17. 7. 2020  773 245 732  Mgr. Marie Vondráčková
 20. - 24. 7. 2020  777 449 684  Mgr. Jitka Hübnerová
 27. - 31. 7. 2020  778 761 650  Mgr. Michaela Navrátilová
 3. - 7. 8. 2020  773 747 045  Mgr. Lenka Maňkovská
 10. - 14. 8. 2020  777 732 045  Mgr. Radka Matušíková 
 17. - 21. 8. 2020  773 245 732  Mgr. Marie Vondráčková

 

 

Pracovní doba SPC ve Velkém Meziříčí

 

 Po          7:30 - 17:00

 Út          7:30 - 14:30          

 St          7:30 - 17:00

 Čt          7:30 - 16:30           

 Pá          7:30 - 12:30          

- aktualizováno k 1. 9. 2019

 

 

 

 Pracoviště Třebíč

Dr. Holubce 763/1

674 01  Třebíč

 

 Mgr. Mirka Veškrnová

  777 449 712

 spctr@seznam.cz      

 spec. pedagog - logoped, surdoped
 Mgr. Jitka Budínová  777 449 718

spctr@seznam.cz

 psycholog
 Mgr. Michaela Navrátilová   778 761 650

  spctr@seznam.cz      

 psycholog 
 Mgr. Klára Dufková                   

  773 236 611

  spctr@seznam.cz      

 spec.pedagog - psychoped 

    

 

V případě nepřítomnosti pracovnic SPC Třebíč o prázdninách (čerpání dovolené) můžete v čase od 8 do 14 hodin kontaktovat níže uvedené pracovníky:

 V termínu od - do

 telefonický kontakt

 pracovník 

 1. 7. - 21. 8. 2020

 773 236 611

 777 449 712

 Mgr. Klára Dufková

 Mgr. Mirka Veškrnová

 

 

Pracovní doba SPC v Třebíči:

 

   Po      7:30 - 17:00   

   Út      7:30 - 13:30          výjezdní den 

   St      7:30 - 15:30 

   Čt      7:30 - 14:00          výjezdní den

   Pá     7:30 - 12:30          výjezdní den

- aktualizováno k 1. 9. 2019

 

                                                                   

Služby speciálně pedagogického centra jsou určeny:

 • dětem, žákům  a studentům 

               - s tělesným postižením

               - s mentálním postižením

               - se souběžným postižením více vadami

               - s narušenou komunikační schopností, s vadami řeči

               - se sluchovým postižením

               - s poruchami autistického spektra

 • rodičům a zákonným zástupcům
 • školám a školským zařízením
 • dalším institucím a široké veřejnosti

 

 Činnosti speciálně pedagogického centra:

 • Depistáž osob se zdravotním postižením
 • Psychologická, speciálně pedagogická a logopedická diagnostika
 • Individuální psychologická, speciálně pedagogická a logopedická péče
 • Posouzení školní zralosti
 • Individuální konzultace
 • Poradenství v oblasti komunikace a řeči
 • Supervize a metodické vedení logopedických asistentů
 • Poradenství v otázkách volby povolání a profesní orientace
 • Stimulace všestranného rozvoje dětí a žáků
 • Cvičení pro rozvoj motoriky, grafomotoriky, nácvik dovedností v oblasti sebeobsluhy a sociálního začlenění
 • Stimulační program Portage
 • Nastavování podpůrných opatření u dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Metodická činnost pro zákonné zástupce, pedagogy
 • Spolupráce a pomoc při vytváření individuálních vzdělávacích plánů
 • Intervence v psychorelaxační místnosti snoezelen, využívání prvků bazální stimulace
 • Teoretické a praktické uvedení do technik „Masáží dětí Jany Hašplové"
 • Zprostředkování spolupráci s dalšími odborníky a nadacemi
 • Doporučení/zapůjčování metodických materiálů, odborné literatury, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • Přednášková a vzdělávací činnost

 

     Od roku 2010 bylo naše SPC pověřeno krajem Vysočina a MŠMT koordinací logopedické péče ve školství pro kraj Vysočina.

    SPC je zapojeno do "rozvojového programu MŠMT Navýšení kapacit  ve školských poradenských zařízeních v roce 2019 (Č.j. MSMT-39508/2018)."

 

Služby SPC jsou poskytovány bezplatně

 • na pracovišti SPC
 • formou výjezdů do rodin, škol a jiných zařízení

 

Personální obsazení

 • psycholog
 • speciální pedagog - somatoped, psychoped
 • speciální pedagog - logoped, surdoped
 • administrativní pracovnice

 

Informační leták ke stažení zde ... 

Seznam odborné literatury ke stažení

O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516