Mgr. Jitka Budínová

psycholožka

Absolventka jednooborového magisterského studia psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Další odborná příprava:
Kurz Kresba postavy, Kresba stromu
Kurz pro začínající pracovníky pedagogicko-psychologických poraden
Diagnostika školní připravenosti, varianta pro školská poradenská zařízení
Kurz „Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími"
Účast na přednášce a workshopu „Úvod do psychosomatické medicíny a rodinné terapie psychosomatických poruch (MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Chválová Trapková)
Seminář základních relaxačních technik - „Zvládání stresu: Prevence vyhoření"
Kurz „Tělo v kontextu adleriánské psychologie"
Seminář „Hry s psychologickým obsahem"
Kurz „Encouragement: Umění povzbudit a motivovat"

WEBINÁŘ: Úvod do problematiky PAS (Rodinné Integrační Centrum z.s.

Pracovní zkušenosti:
psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně

Nabídka služeb psychologické péče:

 • depistáž osob se speciálními vzdělávacími potřebami
 • psychologická diagnostika dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
 • posouzení školní zralosti u předškolních dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, návrh na odklad školní docházky
 • poradenství při zařazování dětí do vhodných škol nebo zařízení
 • pomoc při nastavení podpůrných opatření dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami do MŠ, ZŠ, SŠ
 • kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • konzultace s pedagogy, rodiči, ostatními odbornými pracovníky
 • metodická podpora školám
 • spolupráce s pedagogy při vypracování individuálních vzdělávacích plánů
 • poradenství v oblasti řešení výchovných problémů
 • psychologické vedení (nácvik sociálních dovedností, relaxační techniky)
  individuální vedení předškolních dětí se zaměřením na všestranný rozvoj předškolních dovedností
 • krizová intervence
  spolupráce s dalšími poradenskými zařízeními a jinými odborníky
 • zprostředkování kontaktů na další odborná pracoviště (PPP, SVP, odborní lékaři apod.)
 • zpracování odborných zpráv z vyšetření a doporučení
 • zpracování vyjádření pro odborné lékaře
 • vedení dokumentace související s činností centra
 • doporučování odborné literatury, pomůcek
 • vedení stážistů