Mgr. Jitka Hübnerová

speciální pedagog - logoped

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Speciální pedagogika (logopedie).

Další odborná příprava, kurzy:
Specializační studium logopedie
Specializační studium školní poradenské služby výchovný poradce
Kurz Synergetické reflexní terapie
Kurz Orofaciální regulační terapie
Seminář Poruchy plynulosti řeči u dětí a žáků - nové přístupy
Seminář Jak pomoci autistickým dětem
Seminář Práce s neklidnými a nesoustředěnými dětmi
Kurz pro začínající pracovníky SPC
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Baterie testů fonologických schopností pro děti předškolního a raného školního věku
Proškolení odborníků pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zaměřený na žáky s narušenou komunikační schopností)

Zprostředkovaná samomluva (Centrum kognitivní edukace o. s.)

webinář Jak nejlépe přistupovat k dítěti s vývojovou dysfázií

Diagnostika školní připravenosti, varianta pro školská zařízení

Dětský autismus a těžká vývojová dysfázie
Nabídka služeb speciálně pedagogické - logopedické péče:

 • orientační logopedické vyšetření a depistáž poruch komunikace
 • individuální speciálně pedagogická a logopedická diagnostika u žáků s narušenou komunikační schopností pro účely stanovení podpůrných opatření a v případě potřeby i zpracování návrhů na vzdělávání žáka ve třídě zřízené pro žáky s vadami řeči individuální logopedická diagnostika
 • stanovování podpůrných opatření pro účely vzdělávání žáků
 • stanovování logopedických intervenčních postupů a programů pro účely rozvoje komunikačních dovedností
 • provádění logopedických intervenčních postupů, zejména stimulačních, edukačních a reedukačních
 • podpora senzomotorického, kognitivního a sociálního rozvoje k vytváření primárních školních dovedností a k prevenci vzniku specifických poruch učení
 • provádění kontrolních speciálně pedagogických a logopedických vyšetření
 • metodické vedení pedagogických pracovníků škol při zajišťování podmínek ve vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností
 • metodické vedení pedagogických pracovníků při zajišťování školních programů primární logopedické prevence
 • poskytování logopedické péče žákům s narušenou komunikační schopností vzdělávaným v inkluzivních podmínkách, kterým centrum stanovilo podpůrná opatření, včetně žáků, kteří nevyžadují úpravy vzdělávacího programu
 • metodická podpora zákonným zástupcům žáků s vadou řeči
 • zpracování a vedení záznamů o individuální logopedické péči
 • tvorba didaktických a metodických materiálů pro rozvoj komunikace, tvorba pracovních listů
 • spolupráce s dalšími poradenskými zařízeními a jinými odborníky
 • zprostředkování kontaktů na další odborná pracoviště (PPP, SVP, odborní lékaři apod.)
 • doporučení/zapůjčování metodických materiálů, odborné literatury, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • zpracování zpráv a odborných doporučení
 • vedení dokumentace centra