Mgr. Kateřina Blažková

speciální pedagog - logoped, surdoped

Absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, obor Speciální pedagogika (logopedie, surdopedie)

Další odborná příprava:
Diagnostika školní připravenosti
Kazuistický seminář - Myofunkční terapie
Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
Účast na 17. ročníku logopedické konference u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti

WEBINÁŘ: Jak správné přistupovat k dítěti s koktavostí

Diagnostika školní připravenosti, varianta pro školské poradenská zařízení

WEBINÁŘ: Jak správné přistupovat k dítěti s vývojovou dysfázií

WEBINÁŘ: Mutismus, aneb když dítě nemluví

WEBINÁŘ: Podpora komunikace u neverbálních dětí

Proškolení odborníků SPC pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se SVP (zdravotní postižení)

WEBINÁŘ: Dětský autismus a těžká vývojová dysfázie


Nabídka služeb speciálně pedagogické - logopedické péče:

 • orientační logopedické vyšetření a depistáž poruch komunikace
 • individuální speciálně pedagogická diagnostika u žáků s narušenou komunikační schopností a u žáků se sluchovým postižením pro účely stanovení podpůrných opatření a v případě potřeby i zpracování návrhů na vzdělávání žáka ve třídě zřízené pro žáky s vadami řeči/pro žáky se sluchovým postižením a potřebou využívání náhradních komunikačních systémů
 • individuální logopedická diagnostika
 • stanovování podpůrných opatření pro účely vzdělávání žáků
 • stanovování logopedických intervenčních postupů a programů pro účely rozvoje komunikačních dovedností
 • provádění logopedických intervenčních postupů, zejména stimulačních, edukačních a reedukačních
 • podpora senzomotorického, kognitivního a sociálního rozvoje k vytváření primárních školních dovedností a k prevenci vzniku specifických poruch učení
 • provádění kontrolních speciálně pedagogických a logopedických vyšetření
 • metodické vedení pedagogických pracovníků škol při zajišťování podmínek ve vzdělávání s narušenou komunikační schopností
 • metodické vedení pedagogických pracovníků při zajišťování školních programů primární logopedické prevence
 • poskytování logopedické péče žákům s narušenou komunikační schopností vzdělávaným v inkluzivních podmínkách, kterým centrum stanovilo podpůrná opatření, včetně žáků, kteří nevyžadují úpravy vzdělávacího programu
 • metodická podpora zákonným zástupcům žáků s vadou řeči
 • zpracování a vedení záznamů o individuální logopedické péči
 • tvorba didaktických a metodických materiálů pro rozvoj komunikace, tvorba pracovních listů
 • spolupráce s dalšími poradenskými zařízeními a jinými odborníky
 • zprostředkování kontaktů na další odborná pracoviště (PPP, SVP, odborní lékaři apod.)
 • doporučení/zapůjčování metodických materiálů, odborné literatury, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
  zpracování zpráv a odborných doporučení
 • vedení dokumentace centra