Mgr. Lenka Maňkovská

speciální pedagog - logoped, surdoped

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Speciální pedagogika (logopedie, surdopedie), hudební výchova se zaměřením na vzdělávání.

Další odborná příprava:

Proškolení odborníků SPC pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků s SVP (zaměření na žáky s NKS)
Metodická podpora: školská legislativa v praxi - Právní předpisy pro školský poradenský systém

Účast na vzdělávací akci – Pražský logopedický den 201

Orientační logopedické vyšetření

Jak správně přistupovat k dítěti s koktavostí

Jak nejlépe přistupovat k dítěti s vývojovou dysfázií

Podpora komunikace u neverbálních dětí

Diagnostika školní připravenosti, varianta pro školská poradenská pracoviště

Dětský autismus a těžká vývojová dysfázie


Nabídka služeb speciálně pedagogické - logopedické péče:

 • orientační logopedické vyšetření a depistáž poruch komunikace 
 • individuální speciálně pedagogická diagnostika u žáků s narušenou komunikační schopností pro účely stanovení podpůrných opatření a v případě potřeby i zpracování návrhů na vzdělávání žáka ve třídě zřízené pro žáky s vadami řeči a potřebou využívání náhradních komunikačních systémů 
 • individuální logopedická diagnostika 
 • stanovování podpůrných opatření pro účely vzdělávání žáků 
 • stanovování logopedických intervenčních postupů a programů pro účely rozvoje komunikačních dovedností 
 • provádění logopedických intervenčních postupů, zejména stimulačních, edukačních a reedukačních 
 • podpora senzomotorického, kognitivního a sociálního rozvoje k vytváření primárních školních dovedností a k prevenci vzniku specifických poruch učení 
 • provádění kontrolních speciálně pedagogických a logopedických vyšetření 
 • metodické vedení pedagogických pracovníků škol při zajišťování podmínek ve vzdělávání s narušenou komunikační schopností 
 • metodické vedení pedagogických pracovníků při zajišťování školních programů primární logopedické prevence 
 • poskytování logopedické péče žákům s narušenou komunikační schopností vzdělávaným v inkluzivních podmínkách, kterým centrum stanovilo podpůrná opatření, včetně žáků, kteří nevyžadují úpravy vzdělávacího programu 
 • metodická podpora zákonným zástupcům žáků s vadou řeči 
 • zpracování a vedení záznamů o individuální logopedické péči 
 • tvorba didaktických a metodických materiálů pro rozvoj komunikace, tvorba pracovních listů 
 • spolupráce s dalšími poradenskými zařízeními a jinými odborníky 
 • zprostředkování kontaktů na další odborná pracoviště (PPP, SVP, odborní lékaři apod.) 
 • doporučení/zapůjčování metodických materiálů, odborné literatury, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 
 • zpracování zpráv a odborných doporučení
 • vedení dokumentace centra