Mgr. Marie Vondráčková

speciální pedagog - psychoped, somatoped, vedoucí SPC

Absolventka Pedagogické fakulty MU v Brně, obor Speciální pedagogika (psychopedie, somatopedie, oftalmopedie, specifické poruchy učení)

Další odborná příprava:
Deficity dílčích funkcí - Brigit Sindelar
Diferenciální diagnostika neurovývojových poruch s důrazem na diagnostiku PAS
Diagnostika míry školní připravenosti, užívání MaTeRS - mapujícího testu školní připravenosti
Diagnostika školní připravenosti, varianta pro ŠPZ
Diagnostika schopností a dovedností v oblastí čtení a psaní, varianta pro ŠPZ
Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých
Diagnostika vývoje dítěte předškolního věku
Instruktor lyžování - monoski
Komunikační systémy pro těžce mentálně a tělesně postižené
Kurz bazální stimulace
Kurz logopedické prevence pro pedagogické pracovníky
Kurz programu Portage
Lektorský výcvikový kurz masáží dětí a kojenců
Matematika - krok za krokem
Metoda Instrumentálního obohacení ReuvenaFeuersteina I.
Metoda Instrumentálního obohacení ReuvenaFeuersteina Basic
Metodika rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní - J. Svobodová
Metody a techniky stimulace pohybového vývoje a vývoje orálních funkcí, handling a polohování žáků s kombinovaným postižením
Možnosti využití alternativních forem výuky při práci se žáky s více vadami
Možnosti využití Edukačně hodnotícího profilu pro posouzení adaptivních schopností
Odborný seminář Aromaterapie
Praktické využití tabletů
Proškolení odborníků SPC pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky
Respektovat a být respektován
Rozvoj grafomotoriky u předškolních dětí
Skupinová stimulace vývoje předškolních dětí
Sociální učení, čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem
Úvod do HANDLE přístupu
VOKS - Výměnný obrázkový komunikační systém
Výcvik grafologie
Zážitkový seminář speciálně pedagogických a podpůrných metod využívaných v multisenzorickém prostředí
Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ

Test motoriky pro děti MABC-2

WEBINÁŘ: Problémy při čtení, psaní a pozornosti dítěte způsobené nejenom očními pohyby

WEBINÁŘ: Vady zraku promítající se do předškolního a školního vzdělávání. Zkřížená lateralita z pohledu ortoptisty. Specifika očních pohybů u dyslexie

Online konference PdF UPOL - Kariérové poradenství a podpůrná opatření


Nabídka služeb speciálně pedagogické péče:

 • depistáž osob se speciálními vzdělávacími potřebami
 • speciálně pedagogická diagnostika
 • individuální speciálně pedagogická péče, přímá práce s dítětem, žákem (individuální, skupinová)
 • metodická činnost, individuální konzultace s rodiči, pedagogy, ostatními odbornými pracovníky
 • metodická pomoc školám
 • individuální práce s dětmi, žáky zaměřená na rozvoj hrubé, jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového vnímání, vnímání prostoru, vnímání času, řeči, sluchového vnímání a rozvoj základních matematických představ
 • vedení edukativně-stimulačních skupin pro předškoláky
 • nácvik dovedností v oblasti sebeobsluhy a sociálního začlenění
 • stimulační program Portage
 • poradenství při zařazování dětí do vhodných škol nebo zařízení
 • stanovování podpůrných opatření pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupráce a pomoc při vytváření individuálních vzdělávacích plánů
 • stimulace v psychorelaxační místnosti snoezelen s využíváním prvků bazální stimulace
 • teoretické a praktické uvedení do technik „Masáže dětí, Jany Hašplové"
 • zprostředkování kontaktů na další odborná pracoviště (PPP, SVP, odborní lékaři apod.) a nadace
 • doporučení/zapůjčování metodických materiálů, odborné literatury, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • nabídka náslechů a získání odborné praxe v SPC pro studenty vysokých škol
 • zpracování zpráv a odborných doporučení
 • vedení dokumentace centra
 • lektorská činnost


Využívané metody a programy:

Bazální stimulace - umožňuje dětem se změnami v oblasti vnímání, hybnosti a komunikace strukturovat program dle jejich percepčních, mentálních, somatických, lokomočních a komunikačních schopností tak, aby akceptoval jejich zdravotní postižení. Jde o stimulaci vibrační, somatickou, vestibulární, auditivní, olfaktorickou, taktilně-haptickou, optickou. Vychází z vývojové úrovně dítěte a je jednou z možností poskytování podpůrných opatření při naplňování speciálních vzdělávacích potřeb dětí s postižením. Cílem je podpora a umožnění vnímání tak, aby u dětí s postižením docházelo k podpoře rozvoje vlastní identity, umožnění navázání komunikace se svým okolím, zvládnutí orientace v prostoru a čase, zlepšení funkcí organismu. Autorem konceptu je speciální pedagog Prof. Dr. Andreas Fröhlich, který v 70. letech 20. století vypracoval teorii podpory rozvoje schopností u dětí se změnami v oblasti vnímání, hybnosti a komunikace.

Masáže dětí a kojenců - masáže obsahující prvky z indických a švédských masáží a z jógy. Při masážích se jedná o pevné, ale jemné hlazení, při kterém nevyvíjíme tlak. Účinky mají masáže zejména na prohloubení vazby mezi rodiči a dětmi, navázání neverbální komunikace, zklidnění - děti se učí relaxovat, soustředit, lépe spolupracují a lépe usínají, jsou odolnější vůči nemocem i škodlivým vlivům okolního prostředí. Masáže jsou vhodné pro všechny děti, od miminek, kojenců, přes batolata, předškoláky, školáky i pro adolescenty.

Program Portage - jedná se stimulační program, založený na behaviorální terapii a využívající principů učení. Cílem programu je systematické podněcování psychomotorického vývoje dětí od narození až do zahájení školní docházky nebo do doby, kdy dítě ještě stimulaci potřebuje. Pedagog poskytuje pomoc formou metodického vedení. Konzultuje a následně i prakticky uskutečňuje nácvik nových dovedností v několika oblastech: řeč, myšlení, vědomosti, jemná motorika, hrubá motorika, sebeobsluha a socializace.
Program je cíleně používán jako ucelená metodika individuální stimulace pro děti se zdravotním postižením, umožňuje nejen systematickou stimulaci oslabených schopností, ale umožňuje dítěti prožít i individuální vztah s blízkou osobou.

Snoezelen - pojem snoezelen vychází z holandského „snuffelen" (čichat) a „doezelen" (dřímat). Snoezelen byl rozpracován v Nizozemí v 70. letech 20. století v institucích, které se věnovaly vážně postiženým lidem. Jde o speciálně vybavenou multismyslovou relaxační a stimulační místnost s vytvořeným prostředím pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti. Zprostředkovává dětem prožitky "tady a teď". Prostory takovéto místnosti jsou navrženy s důrazem na aktivizaci všech smyslů. Při odstranění všech rušivých podnětů se děti mohou zaměřit jen na vybrané intenzivní smyslové vjemy - zrak (barevné a pohyblivé světelné efekty, relaxační světla, ultrafialové světlo, vodní válce), sluch (psychorelaxační hudba, ticho,.), čich (aromaterapie), hmat. V místnosti lze využívat koncept bazální stimulace. Důležitým prvkem používaným při stimulaci je vodní postel. Prostřednictvím snoezelen místnosti je uživatelům poskytován multisenzorický zážitek.
Cílem je přispět ke zlepšení kvality života a k rozvoji osobnosti dětí s postižením. Významným efektem terapie je dosažení emočního a psychomotorického zklidnění dětí (uvolnění, spokojenost dítěte, odbourání stresu a napětí, snížení neklidu, agresivních projevů, hyperaktivity), rozvoj smyslového vnímání, zlepšení komunikace a porozumění, aktivizace dítěte.

Metoda Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina