Mgr. Michaela Navrátilová

psycholožka

Absolventka magisterského studia psychologie na FSS MU Brno a bakalářského oboru pedagogika na FF MU Brno.

Další výcviky a kurzy:
Psychoterapeutický výcvik v rodinné a systemické terapii
Krizová intervence
Rodinné poradenství
Moderní pedopsychiatrie s dopadem na školství
Psychomotorické hry
Kurz IDS-P

WISC-III Wechslerova inteligenční škála pro děti

Poruchy chování I. (online kurz)
Pracovní zkušenosti:
Školní psycholožka
Psycholožka ve středisku výchovné péče

Nabídka služeb psychologické péče:

 • depistáž osob se speciálními vzdělávacími potřebami
 • psychologická diagnostika dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
 • posouzení školní zralosti u předškolních dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, návrh na odklad školní docházky
 • poradenství při zařazování dětí do vhodných škol nebo zařízení
 • pomoc při nastavení podpůrných opatření dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami do MŠ, ZŠ, SŠ
 • kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • konzultace s pedagogy, rodiči, ostatními odbornými pracovníky
 • metodická podpora školám
 • spolupráce s pedagogy při vypracování individuálních vzdělávacích plánů
 • poradenství v oblasti řešení výchovných problémů
 • psychologické vedení (nácvik sociálních dovedností, relaxační techniky)
 • individuální vedení předškolních dětí se zaměřením na všestranný rozvoj předškolních dovedností
 • krizová intervence
 • spolupráce s dalšími poradenskými zařízeními a jinými odborníky
 • zprostředkování kontaktů na další odborná pracoviště (PPP, SVP, odborní lékaři apod.)
 • zpracování odborných zpráv z vyšetření a doporučení
 • zpracování vyjádření pro odborné lékaře
 • vedení dokumentace související s činností centra
 • doporučování odborné literatury, pomůcek
 • vedení stážistů