Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

Logopedická třída – nová nabídka pro rodiče budoucích prvňáčků

14.1.2013

Logopedická třída - nová nabídka pro rodiče budoucích prvňáčků

 

     Řeč má úzkou souvislost s budoucí školní úspěšností dítěte, do které se mohou případné nedostatky v řečovém vývoji odrazit. Vždyť dítě nepíše to, co slyší, ale to, jak samo mluví, mohou váznout čtenářské dovednosti a vše se promítá i do ostatních vyučovacích předmětů.

     Zvýšená četnost poskytované terapie odbornými logopedy ukazuje na rostoucí počet dětí s vadami a poruchami řeči, a to zejména dětí s vadnou a nedokončenou výslovností při vstupu do školy. Na základě této skutečnosti vznikla potřeba pro tyto děti zřídit logopedickou třídu.

      Od září školního roku 2013/2014 bude při Základní škole a Střední škole Březejc otevřen

1. ročník logopedické třídy pro prvňáčky běžné základní školy s rozšířenou logopedickou péčí, a to v prostorách Základní školy na ulici Oslavická 1800/20, Velké Meziříčí.

     Třída je určena výhradně dětem s vadami řeči, jejichž nadání odpovídá zařazení do základní školy. Dětem bude zabezpečena specializovaná výchovná a vzdělávací péče dle školního vzdělávacího programu pro základní školy, rozšířená o individuální logopedickou péči, skupinová cvičení, gymnastiku mluvidel, dechová, fonační a artikulační cvičení, a to vše v rámci výuky. Snížený počet žáků ve třídě (minimálně 6 a maximálně 14) umožní individuální přístup ke každému žáčkovi. Ve třídě bude pracovat učitelka se speciálně pedagogickým vzděláním v oboru logopedie, která má rovněž kvalifikaci pro výuku na 1. stupni ZŠ.

     Žáci budou do této třídy vřazováni na základě doporučení logopedů, pedagogicko psychologických poraden či speciálně pedagogických center, ve kterých působí speciální pedagog - logoped.  Garance péče v logopedické třídě bude zajištěna ze strany SPC při ZŠ a SŠ Březejc (Krajské koordinační centrum logopedické péče pro Kraj Vysočina, Novosady 102/93 Velké Meziříčí). Do logopedické třídy budou zařazováni žáci z Velkého Meziříčí a jeho blízkého okolí.

Po ukončení 1. ročníku budou žáci začleněni do běžných tříd základní školy, v případě potřeby integrováni. Eventuální další logopedická péče jim bude i nadále zajištěna.

 

 

Pozvánka k zápisu do 1. ročníku logopedické třídy

     Zápis do 1. ročníku logopedické třídy při Základní škole a Střední škole Březejc pro školní rok 2013/2014  proběhne v pátek dne 8. 2. 2013 v prostorách Základní školy Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20  v čase od 14.00 - 18.00 hod.

     K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007, popřípadě ty děti, které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2012. Vezměte s sebou rodný list dítěte, průkaz totožnosti a vyplněný dotazník (dotazník je možné stáhnout si  z našich stránek nebo vyplnit až při zápisu).

 

Dotazník k zápisu ke stažení zde...

 

Bližší informace na telefonních číslech:

774 449 319  - PaedDr.Blanka Klapalová - ředitelka ZŠ a SŠ Březejc

773 378 610, 777 732 045 - Mgr.Vladana Jančíková- krajská koordinátorka logopedické péče pro Kraj Vysočina, Mgr. Martina Zapletalová - spec.pedagog-logoped

 

email:            skola.brezejc@seznam.cz,   spcvm.koordinator@seznam.cz

web:              www.skoly-brezejc.cz

O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516